Често задавани въпроси

1. Къде мога да намеря информация за текущата цена на акция на Еврохолд България АД?
Имате няколко възможности:
  • Информация относно пазарната цена на акция можете да намерите ТУК;
  • Можете да посетите сайта на БФБ-София - www.bse-sofia.bg;
  • Да се обърнете към лицензиран инвестиционен посредник;

2. Как се купуват/продават акции на публични дружества?
Търговия с ценни книжа можете да осъществите само чрезлицензирани инвестиционни посредници;

3. Какви права имам като акционер в Еврохолд България АД?
Всяка една акция дава на притежателя си:
  • Право на един глас в Общото събрание на акционерите
  • Право на дивидент; и
  • Право на ликвидационен дял;
Особени права и привилегии по акциите не са предвидени.

Като участник в масовата приватизация имам бонова книжка от ПФ Агроинвест. Научих, че Еврохолд България АД е правоприемник на този фонд. Какво да направя, за да получа права върху акциите си?
Бихте могли:
  • Да сее обърнете към Милена Стоянова, Директор Връзки с инвеститори,  тел. +359 2 965 16 53 или пишете на електронен адрес investors@eurohold.bg, за да проверите дали сте вписани в акционерната книга на Еврохолд България АД и съответно колко акции на дружеството притежавате;
  • Да се обърнете към ИП Еврофинанс АД, тел.+359 2 980 56 57 или пишете на електронен адрес contact@euro-fin.com, откъдето можете да получите депозитарната си разписка;
  • Да си извадите дубликат на депозитарната разписка като за целта е необходимо да се обърнете към лицензиран инвестиционен посредник;

Кога се свиква редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Еврохолд България АД?
Еврохолд България АД свиква редовно заседание на ОСА веднъж годишно, като обикновено то е в края на юни. Дружеството представя покана към акционерите най-малко 30 дни преди обявената дата. Всички материали можете да намерите ТУК.