Комуникация и медии

На 27/06/2008 се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Еврохолд България”АД

Общото събрание на акционерите прие за сведение доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет и за извършената проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2007 г., както и годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността на Управителния съвет на дружеството за 2007 г.

Общото събрание на акционерите прие годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2007 г.
 
Одобрено бе предложението на Управителния съвет за част от чистата печалба от дейността на дружеството през 2007 г. да бъде отнесена за попълване на Фонд “Резервен” до достигане на 10% от капитала на дружеството, а именно: 6 249 763.60 лева.

 „БДО АКЕРО“ ООД, с БУЛСТАТ 831255576, бе избрано за експерт-счетоводител с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2008 г.

Членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Еврохолд България“ АД бяха освободени за дейността им през 2007 г.

 Общото събрание на акционерите не прие решение за избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството поради липса на предложения от акционери.