Комуникация и медии

16% ръст на консолидираните приходи отбелязва Еврохолд България за шестмесечието на 2009 година

Консолидираните приходи на Еврохолд България за полугодието на 2009 година са в размер на 197 милиона лева спрямо 170 милиона лева  за предходния период на 2008 г. Реализираният ръст е в размер на 15.9%. Сравнението е направено след елиминиране на еднократния ефект от 39 милиона лева от извършения през предходния отчетен период апорт на акции на Евроинс Румъния в капитала на Евроинс Иншурънс Груп.

5.4 милиона лева загуба е консолидираният финансов резултат на Еврохолд България АД за второ тримесечие на 2009 година. От тях 4 милиона лева е загубата на групата Еврохолд и 1.4 милиона лева за малцинственото участие. Най-съществено влияние върху консолидирания резултат оказва отчетеният отрицателен финансов резултат на Еврохолд България на индивидуална база в размер на 5.7 милиона лева. От тях 2.9 милиона лева се дължат на отрицателни разлики с финансови инструменти, отчетени при конвертирането на заема от Глобал Финанс в акционерно участие в Евроинс Иншурънс Груп. 

Собственият капитал е в размер на 233 милиона лева, от които 176 милиона лева на групата Еврохолд и 57 милиона лева – малцинствено участие. Активите на Холдинга нарастват до 770 милиона лева от 706 милиона лева към края на 2008 година.

Два от трите подхолдинга  на Еврохолд България отбелязват положителен резултат.

Лизинговият подхолдинг БГ Аутолийз Холдинг реализира печалба за отчетния период в размер на 2.4 милиона лева спрямо 1.1 милиона лева за същия период на 2008 година или ръст от 112%. Отчетените приходи нарастват с 46%, достигайки 11.1 милиона лева спрямо 7.6 милиона за второ тримесечие на 2008 година.

Автомобилното направление, обединено в Авто Юнион Груп, реализира печалба в размер на 3.9 милиона за периода и приходи от продажби, възлизащи на 31.8 милиона лева. Авто Юнион Груп придоби  Авто Юнион АД на 1 юни 2009 година,  вследствие на което при изготвянето на консолидираните финансови отчети са взети предвид резултатите на автомобилния холдинг  само за м. юни 2009 година. За сравнение реализираните нетни приходи от продажби на Авто Юнион Груп за целия период на шестмесечието са в размер на 60.5 милиона лева.

Застрахователният подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп за полугодието е реализирал загуба в размер на 3.8 милиона лева спрямо 1.7 милиона лева за съпоставимия период на миналата година. Същевременно компанията отбелязва ръст на премийния приход, възлизащ на 64.2% - от 75.1 милиона лева до 123.3 милиона лева.