Изтеглете: Протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД, 30.06.2011 (pdf 225.95 KB) Упражнени гласове чрез представители (pdf 35.33 KB) Декларация по чл.237 от ТЗ от лицето - кандидат за член на Надзорния съвет (pdf 128.48 KB) Декларация по чл.234 от ТЗ от лицето - кандидат за член на Надзорния съвет (pdf 193.74 KB) Декларация по чл.223а от ТЗ от Старком Холдинг АД (pdf 105.1 KB) Декларация по чл.116а от ЗППЦК (pdf 114.09 KB) Декларация по чл.114б от ЗППЦК (pdf 118.91 KB) Биографична справка за лицето - кандидат за член на Надзорния съвет (pdf 128.45 KB) Свидетелство за съдимост на лицето - кандидат за член на Надзорния съвет (pdf 35.41 KB) Протокол от заседание на Надзорния съвет, 30.05.2011 (pdf 937.35 KB) Материали и предложения за решения (актуализирани) (pdf 505.81 KB) Покана (актуализирана) (pdf 653.88 KB) Доклад на директора за връзки с инвеститорите (pdf 583.51 KB) Доклад на одитния комитет (pdf 500.29 KB) Образец на пълномощно (pdf 59.58 KB) Протокол от заседание на Надзорния съвет, 20.05.2011 (pdf 819.58 KB) Проект за устав (pdf 241.28 KB)