Комуникация и медии

31% ръст на консолидираните приходи отбелязва Еврохолд България за деветмесечието на 2009 година

Евролийз Ауто получи одобрение за кредитна линия
в размер на 10 милиона евро от ЕБВР


308 милиона лева са консолидираните приходи на Еврохолд България за първите девет месеца на 2009 година спрямо 235 милиона лева за същия период на 2008 година. Реализираният ръст е в размер на 31%. С 29% нарастват приходите от продажби, които достигат 270 милиона лева за деветмесечието на 2009 година спрямо 209 милиона лева за предходния период.

Реализираният финансов резултат е загуба в размер на 5 милиона лева. От тях 3.5 милиона лева е загуба за групата Еврохолд и 1.5 милиона лева -  малцинствено участие. Консолидираната загуба е отчетена през първите шест месеца на годината, докато само за трето тримесечие на 2009 година консолидираният финансов резултат е печалба в размер на 0.4 милиона лева. Печалбата от продажбата на Авто Юнион Център ще бъде отчетена в четвърто тримесечие. 

Собственият капитал е в размер на 228 милиона лева, от които 169 милиона лева на групата Еврохолд и 59 милиона лева – малцинствено участие. Активите на холдинга за периода възлизат на 709 милиона лева спрямо 706 милиона лева към края на 2008 година.

Лизинговото и автомобилно направления отбелязват положителен резултат за отчетния период.

Лизинговият подхолдинг реализира печалба за деветмесечието в размер на 2.5 милиона лева спрямо 1.8 милиона лева за предходния период или ръст от 39%. Отчетените приходи достигат 36.5 милиона лева, което е ръст от 265% спрямо деветмесечието на 2008 година. През предходната седмица лизинговата компания в България – Евролийз Ауто получи окончателно одобрение от ЕБВР за кредитна линия в размер на 10 милиона евро, която ще увеличи значително възможностите на дружеството за генериране на нов лизингов портфейл.

Автомобилният подхолдинг Авто Юнион Груп реализира печалба в размер на 6.5 милиона лева и приходи от продажби - 65 милиона лева. Авто Юнион Груп придоби Авто Юнион АД на 1 юни 2009 година, вследствие на което при изготвянето на консолидираните финансови отчети са взети предвид резултатите на новопридобитото дружество от м. юни до м. септември 2009 година. За сравнение, реализираните нетни приходи от продажби на Авто Юнион Груп за целия период на деветмесечието са в размер на 94 милиона лева.

Застрахователният подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп реализира загуба за отчетния период в размер на 3.9 милиона лева спрямо загуба от 5.7 милиона лева за същия период на 2008 година. Реализираният премиен приход е в размер на 164 милиона лева спрямо 113 милиона лева за предходния период или 45% ръст.