Бизнес профил
Еврохолд България е една от водещите публични компании, чийто акции се търгуват на Българска Фондова Борса - София. Инвестиционният портфейл на Холдинга  включва дъщерни дружества, извършващи дейности в четири направления - финансови услуги, продажба на автомобили, лизинг и застраховане. Взаимно допълващите се дейности предоставят  значителни възможности за бързо нарастване на пазарните дялове на компаниите в холдинговата структура, оптимизиране на разходите, засилване на конкурентноспособността и в резултат на това повишаване на печалбата на Еврохолд.

Мисия
Мисията на Еврохолд е да поддържа висока финансова стабилност и да осигурява адекватна възвращаемост на своите акционери; да подкрепя растежа на дъщерните си компании; да стимулира иновациите и повишава удовлетвореността на клиентите си; да осигурява необходимите условия за постоянно подобряване на синергиите между дъщерните си компании; да поддържа високо доверие в отношенията си със своите клиенти, служители и акционери.

Цели
Основните цели на Еврохолд са: да  удовлетворява нуждите на своите клиенти чрез предлагането на иновативни и конкурентни продукти и услуги, да разширява пазарите, на които оперира и да повишава пазарните дялове на всяка от дъщерните си компании; да увеличава обема на продажбите в съчетание с висока рентабилност, да запазва позитивния имидж на компанията. Изпълнението на целите ще доведе до устойчив ръст на приходите и печалбите.