Комуникация и медии

Допълнителна информация относно консолидирания финансов резултат

Във връзка с проявения инвеститорски интерес към формирането на печалбата на Еврохолд България за първо тримесечие на 2008 г. дружеството счита за необходимо да внесе следните пояснения:
Консолидираната нетна печалба за Групата за първо тримесечие е в размер на 41 801 хил.лв. Тя се формира по следния начин:
- 34 805 хил.лв. са еднократен ефект от извършеното прехвърляне на акциите на Евроинс, Румъния в капитала на Евроинс Иншурънс Груп.

- 2 568 хил. лв. е печалба, формирана от дейността на дъщерните компании, разпределени в четирите основни дивизии на Холдинга. (За сравнение през първо тримесечие на 2007 г. печалбата, формирана от дейността на дъщерните компании е била в размер на 1 857 хил.лв. или реализираният ръст е +38.29%.)

- 4 428 хил.лв. са положителен резултат, формиран от инвестиции в новопридобити дружества, които съгласно счетоводен стандарт МСФО 3 „Бизнес комбинации” намират коректно отражение в Консолидирания отчет за доходите на Холдинга. Счетоводен стандарт МСФО 3 ще продължи да оказва своето влияние и в бъдещите консолидирани отчети на Холдинга във връзка с продължаващата политика за нови придобивания на дружества, както в страната, така и в чужбина.