Комуникация и медии

Агенция за кредитни рейтинги и анализи потвърди кредитния рейтинг на „Еврохолд България” АД на bgA3

„Агенция за кредитни рейтинги и анализи” АД (АКРА) потвърди дългосрочния местен кредитен рейтинг на „Еврохолд България” АД на bgA3. Краткосрочният кредитен рейтинг e потвърден на bgP-2. Перспективата е стабилна.
Местните рейтинги на АКРА представят мнението на агенцията за сравнителната степен на кредитен риск на дружествата в границите на България. При анализа се оценява възможността и готовността на дадено предприятие да погасява финансовите си задължения напълно и навреме.
Рейтингът на дружеството bgА3 е от инвестиционен клас и отразява качество над средното и нисък кредитен риск.
Потвърждението на рейтингите отразява постигнатия напредък от холдинга в посока намаляване на финансовата задлъжнялост, значителният потенциал на структурирания от групата бизнес модел в няколко взаимосвързани направления, но и все още нестабилните финансови резултати на основните оперативни дъщерни дружества.
Застрахователната и лизинговата дейности притежават силни бизнес профили от гледна точка на кредитния риск, които позиционират рейтинга на „Еврохолд България” в инвестиционния клас. Застрахователният подхолдинг „Евроинс Иншурънс Груп” има най-широко развито регионално присъствие. Въпреки по-слабите финансови резултати, силно регулираният характер на дейностите на ЕИГ и постоянната подкрепа, която ЕИГ успява да осигури, подчертават високото му кредитно качество. Лизинговият бизнес на „Еврохолд България” остава устойчив на кризата, възползвайки се от по-широки маржове и проблемни вземания под средното ниво за сектора. Бизнес рискът на холдинга се повишава поради вътрешноприсъщата волатилност на дейността на неговото автомобилно подразделение.
Върху финансовия профил на холдинга негативно влияние оказва зависимостта от местните и международни финансови пазари, чрез които се набавят ресурси за впечатляващия растеж на холдинга в годините преди кризата. Групата на „Еврохолд България” ползва заемни средства от десет различни търговски банки, ЕБВР и голям брой институционални и частни инвеститори, което подчертава сравнително доброто ниво на доверие в кредитоспособността на холдинга от страна на участниците на капиталовия пазар. Значителна част от финансовия дълг на групата се формира от лизинговите дружества, където падежите по заемите съответстват на срочността на вземанията по лизинг.
В условията на рецесия групата успява да ограничи капиталовите и административните си разходи, за да запази финансовите си ресурси. С цел намаляване на нивото на задлъжнялост, през 2010 г. са продадени и редица неключови инвестиции. През май 2011 г. холдингът  успешно осъществява публично предлагане на нови акции, с което увеличава капитала си с 46 млн. лв. Въпреки това, резултатите на основните дъщерни дружества показват, че способността им да насочват  парични средства към холдинговата компания изглежда ограничена за по-дълго от първоначално очакваното поради сравнително слабата икономическа активност в региона и на пазарите, на които „Еврохолд България” осъществява дейност. 

Повече информация относно кредитното мнение на АКРА можете да намерите тук