Комуникация и медии

Агенция за кредитни рейтинги и анализи потвърди кредитния рейтинг на „Еврохолд България"АД на bgA3

София, 30 август 2010 г. – „Агенция за кредитни рейтинги и анализи” АД (АКРА) потвърди дългосрочния местен кредитен рейтинг на „Еврохолд България” АД на bgA3. Краткосрочният кредитен рейтинг e потвърден на bgP-2. Перспективата е стабилна.

Местните рейтинги на АКРА представят мнението на агенцията за сравнителната степен на кредитен риск на дружествата в границите на България. При анализа се оценява възможността и готовността на дадено предприятие да погасява финансовите си задължения напълно и навреме.

С най-голям принос за кредитоспособността на „Еврохолд България” са застрахователният и лизинговият бизнеси, които определят инвестиционния клас на рейтинга. Застрахователният подхолдинг „Евроинс Иншурънс Груп” (ЕИГ) има най-широко развито регионално присъствие. През 2009 г. неговото румънско дъщерно дружество постига повече от двукратен ръст на записаните премии, с което пазарният му дял вече съответства на традиционно отчитания в
българското и македонското поделения. Въпреки по-слабите финансови резултати, силно регулираният характер на дейностите на ЕИГ и значителният баланс от парични средства, с които разполага подхолдингът, подчертават високото му кредитно качество. Лизинговият бизнес на Еврохолд остава устойчив на кризата, възползвайки се от по-широки маржове и проблемни вземания под средното ниво за сектора.

Бизнес рискът на холдинга се повишава поради вътрешноприсъщата волатилност на дейността на неговото автомобилно подразделение. С придобиването на Авто Юнион през април 2009 г., групата става най-големия и диверсифициран мултибранд автомобилен дилър в България. Продажбите на нови автомобили в България, обаче, спадат с около 70% за последните две години, което влошава оперативните финансови резултати на новосформирания подхолдинг „Авто Юнион Груп”.

Върху финансовия профил на холдинга негативно влияние оказва зависимостта от местните и международни финансови пазари, чрез които се набавят ресурси за развитието на дейността на дъщерните дружества. Значителна част от финансовия дълг на групата се формира от лизинговите дружества, където е нормално използването на по-висок ливъридж. В автомобилния бизнес на холдинга, също се отчита сравнително висок ливъридж, особено ако се вземе предвид дълга, свързан с придобиването на Авто Юнион.

Въпреки че резултатите на основните дъщерни дружества показват, че е възможно да са преминали дъното на кризата през първото тримесечие на 2010 г., способността им да насочват парични средства към холдинговата компания изглежда ограничена за по-дълго от първоначално очакваното. Ръководството запазва високия размер парични средства в консолидирания баланс на Групата и поддържа усилията си по освобождаване от неключови активи. За лизинговата дейност е осигурено значително количество нов ресурс под формата на банкови кредитни линии. Ако „Евролийз Ауто” успее да насочи тези средства към автомобилните продажби на холдинга бързо, но без да застрашава собствената си финансова стабилност, може сериозно да подкрепи възстановяването на цялата Група. От друга страна, продължителен спад на пазарите на холдинга и неуспех при продажбата на нестратегически инвестиции по подходящ начин ще окажат негативен натиск върху рейтинга на „Еврохолд България”. Пазарното доверие в „Еврохолд България” остава солидно, с десет местни банки, ЕБВР и голям брой институционални и частни инвеститори сред кредиторите на холдинга, което подкрепя инвестиционния клас на неговия рейтинг по скалата на АКРА.