Комуникация и медии

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

Във връзка  с  решение на ОСА на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, проведено на 30.06.2015 г., за разпределяне на дивидент, Управителният съвет на компанията определи следните условия за изплащане на дивидента:

Идентификация на емисията - ISIN BG1100114062 
Брой акции – 127 345 000 
Номинална стойност на една акция – 1.00 лв.
Обща сума на дивидента – 582 714 лв.
Брутен дивидент на една акция – 0.0046 лв.
Нетен дивидент на една акция – 0.0044 лв.
Банка за изплащане на дивидента - Уникредит Булбанк АД 
Дата, съгласно чл.115в, ал.1 от ЗППЦК – 14.07.2015 г.
Начална дата за плащане на дивидента – 30.09.2015 г.
Крайна дата за плащане на дивидента – 30.12.2015 г.
Начин на изплащане на дивидента - На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в лични сметки, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в клиентски подсметки при инвестиционен посредник, дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар. 

След изтичане на крайния срок за изплащане на дивидента - 30.12.2015 г., всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2014 г., ще може да го получи от дружеството в брой. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на компанията.