Комуникация и медии

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

Във връзка  с  решение на ОСА на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, проведено на 30.06.2019 г., за разпределяне на дивидент, Управителният съвет на компанията определи следните условия за изплащане на дивидента:

Идентификация на емисията - ISIN BG1100114062 
Брой акции – 197 525 600 
Номинална стойност на една акция – 1.00 лв.
Обща сума на дивидента – 2 469 070 лв.
Брутен дивидент на една акция – 0.0125 лв.  
Нетен дивидент на една акция – 0.011875 лв.
Банка за изплащане на дивидента - Уникредит Булбанк АД 
Дата, съгласно чл.115в, ал.3 от ЗППЦК – 14.07.2019 г.
Начална дата за плащане на дивидента – 27.08.2019 г.
Крайна дата за плащане на дивидента – 27.11.2019 г.
Начин на изплащане на дивидента - На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в лични сметки, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в клиентски подсметки при инвестиционен посредник, дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар. 

След изтичане на крайния срок за изплащане на дивидента - 27.11.2019 г., всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2018 г., ще може да го получи от дружеството в брой. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на компанията.