Комуникация и медии

ОТ ДНЕС ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ВЪЗОБНОВИ ДЕЙНОСТТА СИ ПО ПРОДАЖБАТА НА ПОЛИЦИ ПО ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

С решение №742 от 18 септември 2013 г., Румънският застрахователен надзор (ASF) отмени временната  забрана за продажба на полици по Гражданска отговорност, наложена на ЗД Евроинс  Румъния в края на месец  август. Решението на ASF влиза в сила от днес като компанията вече възобнови напълно работата си по продажба на застраховки Гражданска отговорност.

В решението на регулатора се споменава, че санкцията е отмeнена вследствие на пълното и точно изпълнение на препоръките на ASF от страна на Евроинс.

В този предизвикателен за компанията момент,  дружеството  работеше изцяло в съответствие  с указанията на Регулатора като взе всички необходими мерки, включително назначаване на нов Директор  Ликвидация, промени в ИТ системите си и промени в процедурите за ликвидация на щети,  с което максимално бяха защитени интересите на неговите клиенти,  застрахователни посредници и акционери.

Ефектът за дружеството от наложената временна забрана за продажба на полици по ГО ще се отрази в намаление на премийните приходи на компанията от този вид застраховки за месец септември с до 50%. Същевременно, с оглед добрите резултати на компанията до края на м. август,  Евроинс Румъния очаква намалението на приходите му да бъде незначително на годишна база.