Комуникация и медии

Към 30/06/2007 съгласно консолидирания си отчет Еврохолд България АД е реализирал 6 211 хил лв печалба

Публикация от: 30.08.2007
На 30/08/2007 г Еврохолд България АД внесe в БФБ и КФН консолидираните си финансови отчети за първото шестмесечие на 2007г.

От началото на годината консолидираните приходи на Холдинга са в размер на 91 360 хил. лв. Печалбата на дружеството за периода възлиза на 6 211 хил. лв.

Съпоставка по отношение на финансовите показатели на Еврохолд България АД със същия период на миналата година не може да бъде направена, тъй като дружеството в сегашния си вид съществува от 01.10.2006 г. Въпреки това ако се вземат предвид приходите и печалбите на дъщерните дружества за първото шестмесечие на 2006 г., включени в сегашната консолидация, реализираният ръст по отношение на приходите и печалбата е съответно 68.47% и 154.34%.

Собственият капитал е нараснал на 115 100 хил. лв. спрямо 64 180 хил. лв. в края на миналата година. Еврохолд България отчита и ръст на активите си от 171 875 хил. лв. в края на миналата година до 264 362 хил. лв. или нарастване от 54%.

Най-голям дял в консолидираните приходи имат Сектор Финанси и Сектор Автомобили съответно с 40 988 хил. лв. и 39 173 хил. лв.

В консолидирания отчет на Еврохолд България не са включени финансовите показатели на новопридобитите компании Аситранс Асигурари и Аситранс Лизинг, тъй като сделките бяха финализирани след края на отчетния период.

През отчетния период Холдингът увеличи и капитала си от 50 хил. лв. на 62,5 хил. лв чрез издаването на 12.5 млн. нови акции.