Комуникация и медии

Към 30.06.2007 съгласно неконсолидирания си отчет Еврохолд България АД е реализирал 3 451 хил. лв. печалба

Публикация от: 31.07.2007

За първото шестмесечие на 2007 г Евроинс отбелязва 35,2% ръст на премийния си приход, а Евролийз Ауто – четирикратно увеличение на лизинговия си портфейл.


На 30 юли 2007 г. Еврохолд България АД, публичната компания ЗД Евроинс АД, както и двете дружества-емитенти на облигационни емисии от портфейла на Холдинга – Етропал АД и Евролийз Ауто АД  внесоха в БФБ и КФН финансовите си отчети за първото шестмесечие на 2007г.

От началото на годината Холдингът е реализирал приходи в размер на 4 182 хил. лв., от които 3 180 хил. лв. са от разпределени дивиденти. Печалбата на дружеството за периода възлиза на 3 451 хил.лв., а собственият му капитал е нараснал на 95 915 хил. лв. спрямо 50 606 хил. лв. в края на миналата година. Инвестициите в дъщерни дружества към 30 юни т.г. възлизат на 51 187 хил. лв. спрямо 25 823 хил. лв. в края на 2006г.

През отчетния период Холдингът увеличи и капитала си от 50 хил. лв. на 62,5 хил. лв чрез издаването на 12.5 млн. нови акции.

Съпоставка по отношение на финансовите показатели на Еврохолд България АД със същия период на миналата година не би могла да бъда направена поради това, че сливането на Старком Холдинг и Еврохолд се осъществи в края на 2006 г.

Съгласно шестмесечния финансов отчет на ЗД „Евроинс” АД премийният приход на дружеството за периода възлиза на 26 319 хил.лв. Компанията отбелязва ръст по този показател от 35,2 % спрямо реализираните 19 468 хил. лв. през първото полугодие на 2006.

Нетната печалба за периода е в размер на 2 310 хил. лв., спрямо 832 хил.лв. за същия период на миналата година.

С най-голям процент е нарастването на приходите по застраховки „Морско каско” -156,5%, следвани от  застраховки „АвтоКаско” – 77,6% и застраховки „Имущество” с 30 %.

Добрите финансови резултати се дължат на подобрената с 8,6 процентни пункта квота на щетимост по застраховка „АвтоКаско”, увеличения обем сключени застрахователни полици на новолизинговани автомобили, както и на нарастналите печалби от финансови операции на дружеството.

В края на м. юни редовното годишно общо събрание на акционерите на ЗД „Евроинс” АД гласува увеличение на капитала на компанията с 2,5 млн. лв. от 7.5 на 10 млн. лв. чрез разпределение на част от печалбата за 2006 г.

„Етропал” АД също отбелязва много добри резултати за първото шестмесечие на 2007г.  Печалбата на дружеството за периода е в размер на 436 хил. лв или ръст от 95,5%.

Реализираните приходи от продажби са в размер на 6 244 хил.лв. спрямо 4 772 хл. лв. за същия период на миналата година. Нарастването се дължи на увеличения със 78% износ, от който най-голям дял има износът на диализни консумативи.

На 09.07.2007 г. “Етропал” АД погаси облигационния си заем с емисионна стойност EUR 769 342. Емисията бе за срок от 3 години, като средствата са използвани предимно за инвестиции в нови производства съгласно инвестиционната програма на дружеството.

“Евролийз Ауто”АД продължи силното си представяне и през първата половина на 2007 година.

Нетните вземания по лизинговите договори на компанията към 30.06.2007 г. са на стойност 52 356 хил.лв., като през същия период на предходната година са били 12 621 хил.лв. Това нарастване се дължи на бързото развитие на дружеството и на увеличения брой сключени договори. Печалбата за периода е в размер на 534 хил. лв., а ръстът по този показател е 64% спрямо същия период на миналата година.

Оочакванията са в края на 2007 година лизинговият портфейл на компанията да достигне 100 млн.лева. Увеличението спрямо 30.06.2006 г. е повече от четири пъти. Към 30.06.2007 г. има действащи 1818 лизингови договора и са лизинговани 2283 актива. За сравнение към 30.06.2006 г. договорите са били 439, а лизингованите активи – 494.

Основна цел на компанията е да бъде достигнат пазарен дял в лизинговането на нови леки и лекотоварни автомобили от 7% в края на 2007 година.