Комуникация и медии

Асен Христов, председател на НС на Еврохолд България АД пред в. Дневник: Старком Холдинг и Еврохолд образуват нов мега холдинг

Публикация от: 13.12.2006

 Г-н Христов, през октомври съветът на директорите на „Еврохолд” взе решение за сливане със "Старком холдинг", по-късно през ноември то бе одобрено от акционерите на двата холдинга. Какво наложи консолидацията?

- Един от мотивите, за да стартираме консолидационния процес, бе желанието ни да постигнем оптимизиране на разходите и по-добро управление на двете холдингови компании. Особена трансформация в собствеността всъщност няма, защото мажоритарните собственици на двата холдинга принадлежат към една и съща икономическа група и притежват сходни пакети акции. Новосформираната в резултат от сливането компания ще бъде икономически по-мощна и също листвана на българска фондова борса, както бе досега публичното дружество "Еврохолд", но вече с капитал от 50 млн. акции. 

В кои основни дейности ще инвестират акционерите на новия холдинг и кои от тях се очаква да бъдат най-доходоносни?

- Четири ще са основните направления в дейността на новата компания. Във финансовия сектор ще инвестираме средства и усилия в развитието на четирите ключови компании, на които особено залагаме – застрахователното дружество «Евроинс», здравноосигурителния фонд «Св. Николай Чудотворец», лизинговата компания «Eurolease Auto» („Старком Лизинг” АД) и инвестиционния посредник «Евро-финанс». Второто направление в холдинговата структура е свързано с дистрибуцията и проджбата на автомобили. Чрез компаията Нисан София вече сме най-големият дилър за Рено и Нисан за София, а от лятото на настоящата година към портфолиото на компанията добавихме и Дачия. Другата компания в това направление е Скандинавия Моторс – ексклузивен представител на СААБ за България. В момента финализираме сделката и с още един автодилър със значителен пазарен дял. Третият акцент в дейността на холдинга е свързан с производствената сфера. Двата завода, които успешно работят на територията на страната, са "Етропал" в Етрополе за производство на медицински консумативи - спринцовки, катетри, хемолинии, хемодиализатори, и  вторият - "Формопласт" в Кърджали, който произвежда матрици за пластмаса, както и пластмасови изделия. Друго направление в обединената ни холдингова структура свързваме с високите технологии както и с инвестициите в недвижими имоти. Тук работят фирми, които са в състояние да прилагат най-новите достижения на GPS и GSM – технологиите.

Планирате ли да разширите дейността и пазарния си дял в избраните от вас насоки, като  придобиете и други сродни  компании?

- В средносрочен план холдингът си е поставил за цел постигане на 10 % пазарен дял в секторите общо застраховане, здравно осигуряване, продажба и лизинговане на нови автомобили. Това разбира се, ще бъде постигнато както чрез инвестиции и развиване на настоящите компании в холдинговата структура, така и чрез закупуването на нови дружества с предмет на дейност, съответстващ на четирите основни направления в дейността ни. Възможно е инвестициите да излязат и извън рамките на България, в случай че в съседните страни съществуват перспективни компании от тези сектори. Автодилърът, за който споменах преди малко, ще бъде едно от нашите нови попълнения. През 2007 г холдингът ще инвестира в нови продажбено – сервизни центрове за автомобили. В процес на проектиране е нов шоурум на автомобилите Нисан и Рено в гр. София, за който вече е и закупен терен на бул. Европа. В средносрочен план се предвижда и увеличаване на капиталите на компаниите от финансовото ни направление и по-специално на задравноосигурителното дружество «Св. Николай Чудотворец» и на лизинговата компания Eurolease Auto, предвид динамичното им развитие. Оборотът на обединения холдинг през 2006 г. се очаква да надхвърли 160 млн. лв., а печалбата по предварителни изчисления - около 10.5 млн. лева. След новите придобивания през 2007 г. очакваме оборотът да бъде 260 – 280 млн. лв., а печалбата - над 15 млн. лева.

На фондовата борса "Еврохолд" се пласираше досега  като нисколиквидно дружество. Какво очаквате да бъде развитието на борсовата търговия с акциите на новия холдинг  и доколко той ще е  интересен за инвеститорите на фондовия пазар?

- Имате право, досега почти нямаше активна търговия с акциите на "Еврохолд", което има и своите логични обяснения. Вероятните причини за това са от една страна ограниченият брой търгувани акции, както и факта, че участията на холдинга бяха предимно миноритарни и то в неголям брой компании. На практика 270 хиляди акции са притежание на 12-те хиляди акционери от бившия приватизационен фонд. Те вече могат да ги заменят, като получат за всяка своя акция по осем нови ценни книжа. В рамките на 2007 г. планираме и увеличение на капитала на новия холдинг с 20 – 25 %, като по този начин ще се увеличи и свободно търгуемият обем акции. Смятаме, че дейността на Еврохолд България ще представлява интерес за инвеститорите предвид изключителната синергия между отделните му дейности. На практика над 80 % от инвестициите са в дъщерни компании, които взаимно допълват дейността си и по този начин създават възможности за реализирането на значителни печалби.

Ще раздавате ли и в бъдеще дивиденти на акционерите си в ЗАД ,,Евроинс" и в новия холдинг?

- Още когато листвахме ЗАД «Евроинс» на борсата, казахме, че минимум  20% от печалбата ще бъдат изплащани като дивиденти. Предвиждаме подобна дивидентна политика и по отношение на новия холдинг. Останалите средства ще реинвестираме в развитието на дъщерните ни компании, като една част ще използваме и за инвестиции в нови дружества, които ще се влеят в новата холдингова структура.

Планирате ли да набирате капитал за дъщерните си компании и чрез фондовия пазар? Какви други източници на финансиране предвиждате?

- Вече споменах, че ще през 2007 г. планираме увеличение на капитала чрез Софийска фондова борса. Основен източник на финансиране ще продължи да бъде печалбата на холдинга, която е функция на ефективното управление на дружествата. През последните десет години придобихме богат опит с мениджмънта на компаниите на «Старком холдинг». Почти всяка година започваме определен бизнес от нулата, развиваме го, докато дружеството не стане печелившо и водещо в своята област, след което ги реализираме със значителна печалба. Ще подкрепя коментара си с пример за компанията "Джи Пи Ес Контрол", чиято дейност стартирахме преди около три години, а в момента дружеството вече има над 3000 клиента, част от които и в чужбина. И до две -три години със сигурност ще е един от водещите оператори на пазара. В момента пренасочваме дейността му към пазарите на Румъния и Австрия. Убеден съм, че след това приходите му ще нарастнат многократно и ще привлече вниманието на сериозни инвеститори.

В кои от дъщерните си дружества планирате да инвестирате с предимство?

- Компаниите ни във финансовия сектор в момента са доста добре позиционирани. И занапред основните ни инвестиции ще бъдат насочени предимно във финасновия сектор, както и в много добре допълващото го направление продажба на автомобили. През следващата година възнамеряваме да вложим  и около 2 млн. лв. в завод "Етропал". Подписан е предварителен договор с италианската компания, която ще извърши монтажа на високотехнологичната линия за производство на влакна за хемодиализатори. В рамките на две и половина години цялостната инвестиция по предварителни разчети ще достигне 7 млн. евро.

Какви премийни приходи очаквате да реализира ,,Евроинс" през 2006 г. и какви цели си поставяте през финансовата 2007-ма?

- Очакванията ни са, че премийният приход на «Евроинс» за 2006 г ще бъде 55 млн. лева. През 2007 г. очакваме премийният приход на компанията да продължи да расте с темпове, значително изпреварващи ръста на пазара на общо застраховане. Премийният приход обаче никога не е бил самоцел за «Евроинс». За нас като публична компания печалбата винаги е била по-важният показател.
 
Кои застраховки акумулират по-голямата част от премийния приход на дружеството?

- В България основният приход на застрахователните компании все още е свързан с автомобилните застраховки – «Каско», «Гражданска отговорност», «Зелена карта». И тази тенденция трудно ще бъде преодоляна през следващите няколко години, тъй като и сега около 64-65% от приходите на българския застрахователен пазар се формират от автомобилните застраховки. Логично е портфейлът на големите застрахователни дружества да бъде разпределен тъкмо по този начин. Постепенно обаче този процент ще намалява, за сметка на имуществените застраховки, на карго-полиците и на застраховките за финансови рискове. Съотношението между двете основни групи ще е 50 на 50 едва след 4-5 години. Всички застрахователи желаем това да се случи по-бързо, защото колкото повече пазарът развива имущественото, финансовото и карго-застраховането, толкова по-здрави ще са устоите на националната икономика.  Мисля обаче, че «Гражданската отговорност» и през следващата 2007 г. ще формира не по-малко от 30 – 35% от приходите на големите компании, тъй като цената й постепенно ще се увеличава.

Какви са прогнозите ви за развитието на застрахователния и здравноосигурителния пазари след присъединяването на България към ЕС?

- Застрахователното проникване, което наблюдаваме в момента в България, е с около два и половина пъти по-ниско, отколкото средното в Европа. След присъединяването ни към ЕС българският застрахователен бизнес ще продължи да расте с темпове значително изпреварващи темповете на ръст на застрахователния сектор в страните от Централна и Западна Европа. По прогнозни разчети премийният приход на общозастрахователният пазар за 2006 г. ще надхвърли 1 млрд. лева. За сметка на това здравноосигурителният пазар в България продължава да е недостатъчно развит. На доброволните здравноосигурителни дружества се падат около 25-30 млн. лв. годишен премиен приход, което е изключително малко. Когато станем пълноправен член на Европа можем да очакваме бум в сферата на здравното осигуряване. Доброволното здравно осигуряване по примера на пенсионните фондове може да стане задължително до няколко години. Пазарът на доброволното здравно осигуряване, дори и без да бъдат въвеждани допълнителни административни мерки, ще достигне 400 - 500 млн. лв. през следващите 4-5 години.

Весела Николаева