Комуникация и медии

37.6 милиона лева е неконсолидираната нетна печалба

Съгласно неконсолидирания си финансов отчет за първо тримесечие на 2008 г. Еврохолд България е реализирал нетна печалба в размер на 37.6 милиона лева. 37.45 милиона лева от постигнатия финансов резултат се дължат на извършеното прехвърляне на акциите на Eвроинс Румъния (Asitrans Asigurari) в дъщерния застрахователен подхолдинг Euroins Insurance Group (EIG). Нормализираната нетна печалба на Еврохолд България за първо тримесечие на 2008 г. след приспадане на еднократния ефект от осъществената транзакция е в размер на 145 хиляди лева. Приходите от основна дейност на Еврохолд България са в размер на 551 хиляди лева, от които 543 хиляди лева са от дивиденти, разпределени от Евро-Финанс АД през м. март 2008 г. за сметка на неразпределената печалба на дружеството за 2006 г.

Собственият капитал на Еврохолд България нараства с 23% - от 164 милиона лева в края на 2007 г. до 201.5 милиона лева за първо тримесечие на 2008 г.

Активите на Холдинга за периода достигат 263 милиона лева, от които 251.8 милиона лева представляват инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия.

Премийният приход на дружествата от групата на EIG за първо тримесечие на 2008 г. е в размер на 39.2 милиона лева.

Съгласно финансовия си отчет за първо тримесечие на 2008 г. „ЗД Евроинс” АД реализира премиен приход в размер на 18.7 милиона лева. Компанията отбелязва ръст по този показател от 47% спрямо същия период на 2007 г. Това е най-високият достигнат ръст за първо тримесечие през последните пет години.

Реализираният технически резултат от застрахователни операции към 31.03.2008 г. е в размер на 1.3 милиона лева и е над 3 пъти по-висок спрямо първо тримесечие на 2007 г.

Най-голям процент на нарастване в портфейла на „ЗД Евроинс” АД за първо тримесечие на 2008 г. имат приходите по застраховка „Гражданска отговорност” – 60% или 7.4 милиона лева спрямо 4.6 милиона лева за същия период на миналата година, следвани от застраховка „Каско” с 46 % ръст (8.3 милиона лева спрямо 5.7 милиона лева) и застраховки „Имущество” с нарастване от 26 % (1 милион лева спрямо 0.8 милиона лева).

Брутната сума на изплатените обезщетения за изтеклото тримесечие е в размер на 5.7 милиона лева спрямо 4.3 милиона лева за същия период на миналата година като отбелязаният ръст е малко над 30%.

За първо тримесечие на 2008 г. Евроинс Румъния отбелязва 35 милиона леи (18.6 млн. лв.)премиен приход или 25% ръст. Вчера компанията проведе Общо събрание на акционерите, на което бе приет годишния счетоводен отчет на дружеството. През м. юни ще бъде свикано ново Общо събрание, на което ще бъде гласувано решение за ново увеличение на капитала на компанията до 36 милиона леи (19.1 милиона лева).

Новопридобитата застрахователна компания в Македония - Macosped Osigurovanje също отчита 23.4% ръст на премийния си приход спрямо първо тримесечие на 2007г. или 1.9 милиона лева за текущия отчетен период спрямо 1.6 милиона лева. Нетната печалба на компанията е в размер на 127 хиляди лева.

С 15% нараства нетната неконсолидирана печалба на дъщерното публично дружество Етропал АД – от 195 хиляди лева към 31.03.2007 г. на 224 хиляди лева за текущия отчетен период. Дружеството отбелязва нарастване и на приходите от дейността си с 40% – от 2.6 милиона лева към 31.03.2007 г. на 3.7 милиона лева към 31.03.2008 г.

Собственият капитал на Етропал АД за първо тримесечие на 2008 г. нараства с 3.3% – от 6.7 милиона лева  за 2007 г. на 7 млн. лв. Активите на Етропал АД за първо тримесечие на 2008 г. са в размер на 19.7 милиона лева спрямо 19.4 милиона лева за 2007 г.

На годишното общо събрание на Етропал АД, което ще се проведе на 30.06.2008 г., мажоритарният акционер ще предложи част от печалбата на компанията в размер на 1 милион лева да бъде разпределена за дивиденти.

Компаниите от автомобилното направление на Холдинга, представители на Рено, Нисан, Дачия, Опел и Шевролет отчитат 21.2 милиона лева приходи от продажба на автомобили към 31.03.2008г. спрямо 15.2 милиона лева за същия период на миналата година и печалба в размер на 663 хиляди лева спрямо 408 хиляди лева.  За текущия отчетен период  са продадени  904 броя автомобили спрямо 797 са същия период на миналата година.

Към 31.03.2008 г. Евролийз Ауто отчита увеличение от близо 3 пъти на нетните си вземания по лизингови договори на стойност 105.6 милиона лева. Това нарастване се дължи на бързото развитие на дружеството и на увеличения брой сключени договори. Печалбата към 31.03.2008 година е в размер на 0.6 милиона лева като ръстът по този показател е 68% спрямо 31.03.2007. Към 31.03.2008 г. действащите лизингови договора са 3408 при лизинговани 4256 актива. За сравнение към 31.03.2007 г. договорите са били 1357, а лизингованите активи –  1611.

Очакванията са през 2008 година лизинговият портфейл на компанията да достигне 165 милиона лева и печалба в размер на 3 милиона лева.