Комуникация и медии

18.3 милиона лева е премийният приход на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС”АД за първо тримесечие на 2009 година

18.3 милиона лева е премийният приход на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС”АД за първо тримесечие на 2009 година. Реализираният спад от 2% спрямо постигнатите 18.7 милиона лева за първо тримесечие на 2008 година е вследствие на взетото от мениджмънта решение за целенасочено намаляване на експозицията на компанията към застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Това решение е предизвикано от негативните резултати,  регистрирани през последните години от застрахователния пазар като цяло. Броят на сключените полици през периода по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” отбелязва спад с над 25%, като същевременно средната цена на полица бележи ръст от 30%. Тази мярка се очаква да доведе до запазване обема на премийния приход по застраховката и паралелно с това да подобри съществено финансовите резултати от този вид бизнес, предвид записания по-малък риск на по-висока цена.

Останалите застрахователни линии отбелязват ръст спрямо предходния период като той е най-съществен при селскостопанските застраховки – 46.3%, следван от застраховките на имущество – 10.09%, каско застраховки – 3.3%.

Административните разходи намаляват с над 10%, докато аквизиционните разходи се задържат на нивото от съпоставимия период на миналата година.

Реализираният финансов резултат за периода е загуба в размер на 441 хиляди лева. За първи път през последните три тримесечия компанията отчита положителен технически резултат в размер на 150 хиляди лева.

За второ тримесечие на настоящата година дружеството очаква да отбележи незначителен ръст на премийния приход в сравнение с идентичния период на 2008 г., както и да реализира нетна печалба, вследствие на прогнозираните положителен технически резултат и положителен финансов резултат от инвестиците.