Комуникация и медии

21.5 милиона лева е неконсолидираната одитирана печалба на Еврохолд България за 2008 година

21.5 милиона лева е неконсолидираната одитирана печалба  на Еврохолд България за 2008 година. Сумата е с 8 милиона лева по-малка от предварително обявената неодитирана печалба. В  резултат на осъществения одит и преглед за наличие на обстоятелства за обезценка на финансовите активи, са преоценени дългосрочни инвестиции в размер на 9 милиона лева като същевременно е реализирана икономия на данък в размер 1 милион лева.

Инвестициите в дъщерни предприятия са нараснали от 203 милиона лева за 2007 година до 267 милиона лева за 2008 година.

Общият ръст на активите на холдинга на индивидуално ниво е 54 % като достигат 346 милиона лева спрямо 225 милиона лева за 2007 година.

Собственият капитал на Еврохолд България е нараснал с 13 % като за 2008 година е в размер на 185 милиона лева спрямо 164 милиона за предходната година.