Комуникация и медии

36 милиона лева е консолидираната печалба на Еврохолд за деветмесечието на 2008 година

Холдингът е в напреднала фаза за привличане на купувач на Етропал АД

274 милиона лева са консолидираните приходи на Еврохолд България за деветмесечието на 2008 година. Реализираният ръст е 46 % спрямо постигнатите 188 милиона лева за същия период на 2007 година.

Приходите от продажби нарастват с 20% като достигат 209 милиона лева спрямо 175 милиона лева за деветмесечието на 2007 година.

Реализираната нетна печалба на групата за периода е в размер на 36 милиона лева. Активите на Холдинга достигат 638 милиона лева спрямо 446 милиона лева към края на 2007 година. Собственият капитал е в размер на 211 милиона лева, като 195 милиона лева на групата и 16 – малцинствено участие.

Евроинс Иншурънс Груп (EIG) отбелязва ръст от 31% на приходите от застрахователни премии като компаниите от групата регистрират 113,7 милиона лева премиен приход  за деветмесечието на 2008 година спрямо 87 милиона лева за предходния период на 2007 година. В резултата за 2007 година са включени и приходите на македонския застраховател, въпреки че към септември 2007 той не е бил част от портфейла на EIG.

EIG отбелязва отрицателен финансов резултат за периода в размер на 5,7 милиона лева като основна причина за това е комбинирано въздействие от фактори, повлияли негативно върху техническия резултат и резултата от инвестиционна дейност.

Нетната печалба на Евролийз Ауто нараства с 64% като достига 1,8 милиона лева спрямо 1,1 млн. лева за съпоставимия период на предходната година. Нетните вземания по лизинговите договори на компанията към 30.09.2008 г. на стойност  138,8 милиона лева бележат ръст от 105%, спрямо 67,8 милиона лева за същия период на предходната година. Това нарастване се дължи на бързото развитие на дружеството и на увеличения брой сключени договори. Към 30.09.2008 г. компанията има действащи  4 600 лизингови договора и лизинговани  над 5 700 актива. За сравнение към 30.09.2007 г. договорите са били 2 298, а лизингованите активи –  2 804.

Приходите от дейността на дружеството към 30.09.2008 г. са в размер на 12 милиона лева, спрямо 5 милиона лева през същия период на миналата година.

Пазарният дял на Евролийз Ауто от новогенерирания лизингов бизнес за леки автомобили и превозни транспортни средства е над 5,5% за деветмесечието на 2008 година по данни на Българската асоциация за лизинг. През 2007 година Евролийз Ауто стартира лизингова дейност в Румъния, а през тази година и в Македония.

Компаниите от автомобилния сектор отбелязват 69,8 милиона лева приходи от продажби или ръст от 20% спрямо 58 милиона  лева приходи от продажби за същия отчетен период на миналата година. Нетната печалба е в размер на 1,55 милиона лева спрямо и 1,78 милиона лева нетна печалба за съответния период на 2007 година.

Приходите на компаниите от производствения сектор са в размер на 12,1 милиона лева спрямо 14 милиона лева за 2007 година. Реализираната нетна печалба на компаниите от направлението е 0,76 милиона лева спрямо 1,4 милиона лева за предходното деветмесечие на 2007 година. Основната причина в намалението на приходите и печалбата на производственото направление е забавата в изпълнението на спечелената от Етропал АД обществена поръчка към Министерство на здравеопазването. Към 30.09.2008 година тя е изпълнена на 50%  като през четвърто тримесечие на 2008 година ще бъдат изпълнени останалите 50 % от договора.

В изпълнение на обявената по-рано през годината на годишната среща с инвеститорите, стратегия за продажба на производствените предприятия в структурата на Еврохолд, тече процес по привличане на купувач на мажоритарния дял в Етропал АД. Към момента приключва първата фаза на процеса, след която предстои определянето на шорт лист с предпочитани купувачи.

Управителният съвет на Еврохолд очаква в последната фаза на процеса да участват както стратегически, така и финансови инвеститори, със солиден опит в индустрията и региона. На настоящия етап от сделката световната финансова криза не оказва  негативно влияние и в резултат на това от Холдинга очакват приключване на преговорите към края на първото тримесечие на 2009-та.

Инвеститорите, проявили интерес към Етропал АД, са привлечени от географското разширяване на пазарите на компанията, което върви успоредно с увеличаване на обемите на продукцията както в България и Европа, така и в Русия, Близкия Изток и Централна Америка.

Процесът на продажба на производственото направление на Еврохолд е част от стратегията на Холдинга за фокусирането му върху финансовите операции.