Комуникация и медии

413.2 милиона лева са консолидираните приходи на Еврохолд България за 2008 година

EIG отбеляза 42% ръст на застрахователните премии

413.2 милиона лева са консолидираните приходи на Еврохолд България за 2008 година спрямо 368.3 милиона лева за предходната година. Реализираният резултат е печалба в размер на 8.71 милиона лева спрямо 79.96 милиона лева печалба за 2007 година като 57.7 милиона лева от резултата през 2007 година се дължат на еднократния ефект от извършената апортна вноска на акциите на ЗД Евроинс АД и Евроинс – Здравно осигуряване в Евроинс Иншурънс Груп.
През изтеклата 2008 година холдингът бе преструктуриран като застрахователното и лизинговото направление бяха консолидирани в два подхолдинга – застрахователен и лизингов. През настоящата година се финализира създаването и на автомобилния подхолдинг на групата – Еврохолд Аутомотив Груп, който да консолидира участията на Еврохолд в настоящите автодилъри, както и тези, които предстои да бъдат присъединени към групата.
Евроинс Иншурънс Груп (EIG) отчете приходи от застрахователни премии в размер на 186 милиона лева спрямо 131 милиона лева за предходната година. Реализираният ръст е в размер на 42% като ръстовете на застрахователните премии на отделните дъщерни компании значително изпреварват пазарните ръстове на всяка една от държавите, в които EIG е представен.
Най-висок ръст реализира Евроинс – Румъния – 66% като за 2008 година компанията регистрира приходи от застрахователни премии в размер на 91.5 милиона лева спрямо 82.2 милиона лева, реализирани от Евроинс – България. С постигнатите резултати за 2008 година румънското застрахователно дружество се нарежда сред първите 10 компании в страната по пазарен дял. Ръстът на застрахователните премии на Евроинс – България и Евроинс – Македония е съответно 23.7% и 29%.
За 2008 година EIG реализира загуба в размер на 21.5 милиона лева спрямо печалба в размер на 4.9 милиона за 2007 година. Негативният финансов резултат се дължи на няколко основни фактори, сред които са промяна в нормативната уредба за образуване на резерва за предстоящи плащания в България и еднократни разходи за развитие на агентските структури в дружествата в Румъния и Македония, световната финансова криза, която има сериозно негативно отражение върху резултата от инвестиционна дейност, както и извършената преоценка на положителната репутация, възникнала след апортирането на застрахователните участия, в съответствие с международните счетоводни стандарти.
Еврохолд Аутомотив Груп, който предстои да консолидира автомобилните дилъри на холдинга, реализира приходи от продажби за 2008 година в размер на 90 милиона лева спрямо 80.3 милиона лева за предходната година. Постигнатият финансов резултат е печалба в размер на 1.8 милиона лева спрямо 1.3 милиона лева за 2007 година.
Най-съществен ръст на приходите реализира рент-а-кар компанията в групата, изключителен представител на Budget за България, като регистрира повишение на общите приходи  в размер на 69%  и 95% ръст на приходите от оперативен лизинг.
Компаниите от лизинговия  холдинг на групата отбелязват двукратен ръст на приходите в размер на 15.4 милиона лева спрямо 7.8 милиона лева за 2007 година. Към 31.12.2008 година лизинговият портфейл на Евролийз Ауто - България е над 145 милиона лева, компанията има близо 4 000 клиента, 4 900 активни лизингови договори и над 6 000 лизинговани автомобили. За сравнение към 31.12.2007 година тези показатели са съответно: лизингов портфейл – 88 милиона лева (ръст от 65%), брой клиенти – 2 300 и лизинговани автомобили  – 3 600 броя. Компанията реализира нетна печалба в размер на 0.6 милиона лева спрямо 1.6 милиона лева за 2007 година. Намалението на резултата се дължи на извършените еднократни разходи, свързани със структурираната през 2008 година лизингова секюритизация. През последното тримесечие на 2008 година рентабилността на новосключените договори за финансов лизинг се е повишила значително спрямо последното тримесечие на 2007 година  като среднопретеглената надбавка по новите лизингови договори бележи 19.4% ръст, а при средната такса за обработка и управление повишението е с 21.4% .
През 2008 година Евролийз Ауто стартира операции в Република Македония. Компанията вече получи и първото си банково финансиране в размер на 500 хиляди евро като към момента са сключени  първите 10 лизингови договора.

Компаниите от производствения сектор реализират приходи в размер на 21 милиона лева спрямо 26 милиона лева за 2007 година. Нетната печалба на производствените компании е 0.6 милиона лева спрямо 2.3 милиона лева за 2007 година. Намалената печалба се дължи на по-малката печалба на Етропал, както и на реализираната загуба от Формопласт в размер на 0.5 милиона лева.

Реализираният финансов резултат от дейността на компанията-майка за 2008 година е печалба в размер на 27.6 милиона лева.