Комуникация и медии

71.5 милиона лева е неконсолидираната нетна печалба

Съгласно неконсолидирания си одитиран финансов отчет за 2007 г. Еврохолд България е реализирал нетна печалба в размер на 71.5 милиона лева, от които 14.1 милиона лева са от обичайната дейност на Холдинга. От тях 7.4 милиона лева са формирани от приходи от дивиденти, а останалите - от печалби, реализирани при сделки с финансови активи.

Трикратно нараства собственият капитал на Еврохолд България – от 50.6 милиона лева в края на 2006 г. до 163.9 милиона лева в края на 2007 г.

Активите на Холдинга за периода достигат 225 милиона лева, от които 210 милиона лева представляват инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия.

Публичните дъщерни компании в структурата на Еврохолд България също са готови с одитираните си финансови резултати за 2007 г.
Съгласно финансовия си одитиран отчет ЗД „Евроинс” е реалзирал премиен приход АД за 2007 г. в размер на 66.6 милиона лева. Компанията отбелязва ръст по този показател от 26.4% спрямо 2006 г. Нетната печалба за периода е в размер 5.4 милиона лева, спрямо 4.2 милиона лева  за миналата година, отчитайки ръст от 26.8%. Брутната сума на изплатените обезщетения е в размер на 20.5 милиона лева.
Собственият капитал на дружеството към края на 2007 г. достига 21.4 милиона лева и нараства с около 26% спрямо 2006г.
Почти двукратно се увеличават и нетните застрахователни резерви на ЗД „Евроинс” АД, които към края на 2007 г. достигат 24.6 милиона лева спрямо 13.4 милиона лева за 2006 г.
Близо 3 пъти нараства нетната неконсолидирана печалба на Етропал АД – от 0.5 милиона лева към 31.12.2006 г. на 1.3 милиона лева към края на 2007 г. Дружеството отбелязва нарастване и на приходите от дейността си с 24% – от 10.8 милиона лева за 2006 г. на 13.4 милиона лева за текущия отчетен период, докато разходите за дейността нарастват само с 17.4% от 9.8 милиона лева за 2006 г. до 11.5 милиона лева за 2007 г.

Собственият капитал на Етропал АД нараства над 3 пъти – от 2.1 милиона лева  за предходната година на 6.7 милиона лева за 2007 г.

Дълготрайните материални активи на дружеството спрямо 2006 г. са нараснали почти двукратно - от 2.7 милиона лева на 4.6 милиона лева към 31.12.2007 г. Паричните средства на дружестовто към края на 2007 г. са в размер на 2.3 милиона лева спрямо 0.07 милиона лева за 2006 г. Активите на Етропал АД към края на 2007 г. нарастват 2,3 пъти - от 8.4 милиона лева на 19.4 милиона лева.

Над 2 пъти е нараснала и нетната печалба за 2007 г. на Евро Финанс - от 0.71 милиона лева за 2006 г. на 1.56 милиона лева. Над 6 пъти е увеличен и собственият капитал на дружеството – от 2.6 милиона лева към 31.12.2006 г. на
16.14 към края на миналата година. Приходите от дейността нарастват от 4.6 милиона лева за 2006 г. на 7.7 милиона лева за текущия отчетен период.

Нетните вземания по лизинговите договори на Евролийз Ауто към 31.12.2007 г. нарастват 3.3 пъти - от 27 милиона лева в края на 2006 г. на 88.4 милиона лева за текущия период. Нетната печалба за 2007 г нараства четирикратно и спрямо 2006 г. - от 0.4 милиона лева на 1.6 милиона лева. Ръстът се дължи на бързото развитие на дружеството и на увеличения брой сключени договори. За периода действащите лизингови договори са 2 906 при 3 620 лизинговани актива. За сравнение към 31.12.2006 г. договорите са били 994, а лизингованите активи – 1 181.