Комуникация и медии

71.8 милиона лева е неконсолдираната нетна печалба на Еврохолд България за 2007 г

Публикация от: 23.01.2008

Съгласно неконсолидирания си финансов отчет за 2007 г Еврохолд България е реализирал нетна печалба в размер на 71,8 милиона лева. 57,7 милиона лева от постигнатия финансов резултат се дължат на извършеното прехвърляне на акциите на ЗД Евроинс АД и ЗОК Св. Николай Чудотворец в дъщерния застрахователен подхолдинг Euroins Insurance Group (EIG). Нормализираната нетна печалба на Еврохолд България за 2007 г. след приспадане на еднократния ефект от осъществената транзакция е в размер на 14.1 милиона лева. От тях 7.4 милиона лева са формирани от приходи от дивиденти, а останалите - от печалби, реализирани при сделки с финансови активи.

Трикратно нараства собственият капитал на Еврохолд България – от 50.6 милиона лева в края на 2006 г. до 164.3 милиона лева в края на 2007 г.

Активите на Холдинга за периода достигат 225 милиона лева, от които 210 милиона лева представляват инвестиции в дъщерни предприятия.

Част от по-големите дъщерни компании в структурата на Еврохолд България също са готови с неодитираните си финансови резултати за 2007 г.

Близо 3 пъти нараства нетната неконсолидирана печалба на Етропал АД – от 0.475 милиона лева към 31.12.2006 г. на 1.244 милиона лева към края на 2007 г. Дружеството отбелязва нарастване и на приходите от дейността си с 24.5% – от 10.8 милиона лева за 2006 г. на 13.4 милиона лева за текущия отчетен период, докато разходите за дейността нарастват само с 18,5% от 9.8 милиона лева за 2006 г. до 11.6 милиона лева за 2007 г.

Собственият капитал на Етропал АД нараства над 3 пъти – от 2.1 милиона лева  за предходната година на 6.7 милиона лева за 2007 г.

Дълготрайните материални активи на дружеството спрямо 2006 г. са нараснали с 66.7% - от 2.7 милиона лева на 4.6 милиона лева към 31.12.2007 г. Паричните средства на дружестовто към края на 2007 г. са в размер на 2.2 милиона лева спрямо 0.07 милиона лева за 2006 г. Активите на Етропал АД към края на 2007 г. нарастват 2,3 пъти - от 8.4 милиона лева на 19.5 милиона лева.

Над 2 пъти е нараснала и нетната печалба за 2007 г. на Евро Финанс - от 0.71 милиона лева за 2006 г. на 1.56 милиона лева. Над 6 пъти е увеличен и собственият капитал на дружестовото – от 2.6 милиона лева към 31.12.2006 г. на 16.14 към края на миналата година. Приходите от дейността нарастват от 4.7 милиона лева за 2006 г. на 7.85 милиона лева за текущия отчетен период.

Нетните вземания по лизинговите договори на Евролийз Ауто към 31.12.2007 г. нарастват 3.4 пъти - от 27 милиона лева в края на 2006 г. на 91 милиона лева за текущия период. Над 3,7 пъти нараства и реализираната за 2007 г. нетна печалба на компанията спрямо 2006 г. - от 0.4 милиона лева на 1.52 милиона лева. Ръстът се дължи на бързото развитие на дружеството и на увеличения брой сключени договори. За периода действащите лизингови договори са 2 906 при 3 620 лизинговани актива. За сравнение към 31.12.2006 г. договорите са били 994, а лизингованите активи – 1 181.