Комуникация и медии

82.6 милиона лева е консолдираната нетна печалба на Еврохолд България за 2007 г.

Публикация от: 29.02.2008

Съгласно консолидирания си финансов отчет за 2007 г Еврохолд България е реализирал нетна печалба в размер на 82,6 милиона лева, от които 79,7 милиона лева за групата.

57.7 милиона лева от постигнатия финансов резултат се дължат на извършеното прехвърляне по пазарна оценка на акциите на ЗД Евроинс АД и ЗОК Св. Николай Чудотворец в дъщерния регионален застрахователен подхолдинг Euroins Insurance Group (EIG). Нормализираната консолидирана нетна печалба на Еврохолд България за 2007 г. след приспадане на еднократния счетоводен ефект от осъществената транзакция е в размер на 24.9 милиона лева, от които 22 милиона лева за групата. Ръстът на чистата печалба спрямо 2006 г. е 157%. Консолидираните приходи от дейността на Холдинга за 2007 г нарастват 2.6 пъти – от 141 милиона лева за 2006 г. на 368 милиона лева.

Трикратно се увеличава собственият капитал на Еврохолд България – от 64.2 милиона лева в края на 2006 г. до 185.7 милиона лева в края на 2007 г.

Активите на Холдинга за периода достигат 464.6 милиона лева спрямо 171.9 милиона лева за 2006 г., отчитайки ръст от 170%.

Най-голям принос в приходите и печалбата на Еврохолд България за 2007г. има направление Финанси:

•    184 милиона лева приходи спрямо 61 милиона лева за 2006 г. (или нарастване от 3 пъти), от които 168 милиона лева са постиганти от дъщерния застрахователен подхолдинг EIG;
•    8.5 милиона лева нетна печалба спрямо 5.2 милиона лева за 2006 г. (или ръст от 63%), от които 5.5 милиона лева са постиганти от дъщерния застрахователен подхолдинг EIG.

Двукратно нарастват приходите на Автомобилното направление за 2007 г.- от 42 милиона лева за 2006 г. на 85 милиона лева. Нетната печалба за годината е в размер на 1.6 милиона лева спрямо 0.9 милиона лева за 2006 г. или ръст от близо 2 пъти.

Нетната печалба на Производственото направление нараства 2.5 пъти от 0.9 милиона лева за 2006 г. на 3.1 милиона лева за 2007 г.

За 2007 г. дъщерните дружества от Еврохолд България са разпределили дивидент в размер на 7.4 милиона лева.

На 13 март 2008 г. Еврохолд България организира годишна среща на инвеститорите, на която ще бъдат представени:

•    организационната и функционална структура на Холдинга
•    постигнатите финансови резултати за 2007 г
•    дъщерните компании
•    плановете за регионална експанзия на Еврохолд България

Видеоматериалът от срещата ще бъде достъпен on-line на сайта на Еврохолд България.