КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР
30 Март Неконсолидиран одитиран годишен отчет
     Април Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
30 Април Q1 междинни неконсолидирани отчети
30 Април Консолидиран одитиран годишен отчет
30 Май Q1междинен консолидиран отчет
30 Юни Общо събрание на акционерите
30 Юли Q2 междинни неконсолидирани отчети
30 Август Q2 междинни консолидирани отчети
30 Октомври Q3 междинни неконсолидирани отчети
30 Ноември Q3 междинни консолидирани отчети
30 Януари Q4 междинни неконсолидирани отчети
28 Февруари Q4 междинни консолидирани отчети