Комуникация и медии

Промяна на дялово участие

На 27 май 2011 г. в Еврохолд България АД беше получено уведомление по чл.145 от ЗППЦК от Старком Холдинг АД за промяна на дяловото му участие в публичното дружество, съгласно което:

Старком Холдинг АД е увеличил дяловото си участие в Еврохолд България АД до 72 568 147 броя права на глас в общото събрание на дружеството, което представлява дялово участие в размер на 66,79% от общия брой права на глас в общото събрание на публичното дружество след увеличаването на неговия капитал. Датата на вписване на емисията от увеличението на капитала на Еврохолд България АД в Централен депозитар е 19 май 2011 г.