Комуникация и медии

Промяна на дялово участие

На 3 юли 2012 г. в Еврохолд България АД постъпиха уведомления по чл. 145 от ЗППЦК за промяна на дяловото участие в публичното дружество, съгласно които:

Експат Капитал АД е намалил дяловото си участие в Еврохолд България АД от 21 297 113 броя  до 2 946 броя права на глас в Общото събрание на дружеството.

Дар Финанс ЕООД е увеличил дяловото си участие в Еврохолд България АД от 3 588 843 до 24 883 010 броя права на глас в Общото събрание на дружеството, което представлява дялово участие в размер на 19.54% от общия брой права на глас в Общото събрание на публичното дружество.