Комуникация и медии

Промяна на дялово участие

На 18 април 2013 г. в Еврохолд България АД постъпи уведомления по чл. 145 от ЗППЦК за промяна на дяловото участие в публичното дружество, съгласно което:

Евроинс Румъния АД е намалило дяловото си участие в Еврохолд България АД от 6 783 575 броя (5.33%)  до 6 233 575 броя права на глас в Общото събрание на дружеството, което представлява дялово участие в размер на 4.9% от общия брой права на глас в Общото събрание на публичното дружество.