Комуникация и медии

Промяна на дялово участие

На 27 ноември 2014 г. в Еврохолд България АД постъпиха уведомления по чл. 145 от ЗППЦК за промяна на дяловото участие в публичното дружество, съгласно които:

На 20 ноември 2014 г. ЗД Евроинс АД е увеличил  дяловото си участие в Еврохолд България АД до 5%, което представлява 6,367,249 броя права на глас в Общото събрание на дружеството. На 27 ноември 2014 г. ЗД Евроинс АД е продал всичките си акции от капитала на Еврохолд България АД;

На 27 ноември 2014 г. KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery придобива 12% дял от капитала на Еврохолд България АД, което представлява 15,281,400 права на глас в Общото събрание на публичното дружество.