Комуникация и медии

Промяна на емисионната стойност на акциите от предстоящото увеличение на капитала на Еврохолд България АД

На свое заседание, проведено на 3 септември 2011 г., Управителният съвет на Еврохолд България АД прие решение за промяна на емисионната стойност за акция от новата емисия от 36 214 570 броя акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на дружеството при условията на първично публично предлагане, съгласно решение на УС от 27 юли 2011 г.

След обсъждане на необходимостта от коригиране на емисионната стойност на акция, основно породена от настъпилия рязък срив на капиталовите пазари в глобален мащаб през м. август, членовете на Управителния съвет единодушно решиха да намалят емисионната стойност от 1.70 лева на 1.50 лева за една новоемитирана акция.

С решение от 7 септември 2011 г. Управителният съвет на Еврохолд България АД прие представения коригиран проспект за първично публично предлагане на емисия акции за увеличаване на капитала на дружеството, съобразно констатираните от КФН несъответствия и съгласно решението на УС от 3 септември 2011 г. за емисионна стойност на  една акция от новата емисия в размер на 1.50 лева.

Коригираният проспект е внесен за одобрение от Комисията за финансов надзор.

Пълният текст на протоколите от заседанията на УС можете да прочетете тук