Комуникация и медии

Решения на ОСА на Еврохолд България

На проведеното днес, 30 Юни 2011 г., заседание на Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД, съгласно предварително обявения дневен ред, бяха приети годишните финансови отчети на дружеството за 2010 г., докладите на Управителния съвет и на специализираното одиторско предприятие, както и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет бяха освободени от отговорност за дейността си през изтеклата 2010 г. Изменен бе и уставът на дружеството, който вече отразява новия капитал на компанията. Съгласно измененията в устава, Управителният съвет ще има право да увеличава капитала на Еврохолд България АД до 400 милиона лева в следващите 5 години. ОСА гласува печалбата на дружеството за 2010 г. да остане неразпределена.

За нов член на Надзорния съвет бе избран г-н Николай Василев – управляващ съдружник в Експат Капитал АД.

След промените, приети от Надзорния съвет и Общото събрание на дружеството,  органите на управление на Еврохолд България АД са в следния състав:

Надзорен съвет
- Асен Христов – Председател;
- Димитър Димитров – Заместник-председател;
- Николай Василев - Независим член;
- Иван Мънков – Независим член.

Управителен съвет
- Кирил Бошов – Председател;
- Асен Минчев – Изпълнителен директор;
- Златолина  Мукова – Член;
- Асен Асенов – Член;
- Експат Капитал АД – представлявано от Никола Янков - управляващ съдружник в Експат Капитал или Любомир Стоев - член на СД на Експат Капитал.


Борислав Фесчиев, член на УС досега, ще фокусира изцяло усилията  на екипа си върху новите придобивания с оглед успешно приключилото увеличение на капитала на компанията с близо 50 милиона лева. Развитието на лизинговия бизнес в региона налага и активна работа по осигуряването на дългосрочно лизингово финансиране на атрактивна цена. Борислав Фесчиев продължава и работата си като член на СД на Евроинс Иншурънс Груп.

Ива Гарванска, член на УС досега, продължава работата си като ръководител на направление Недвижими имоти в качеството й на управител на Еврохолд Имоти.

Пълният текст на протокола от ОСА можете да прочетете тук