Комуникация и медии

ЕИГ очаква 700 млн. лв. премиен приход за 2017 г.

Застрахователната група бележи силен ръст за изминалата година

Една от водещите застрахователни групи в Югоизточна Европа - „Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), повишава значително финансовите си резултати през 2016 г. и очаква още по-силен техен ръст през 2017 г. Това става ясно след публикуването на консолидирания и одитиран отчет на дружеството за изминалата година.    

През 2016 г. ЕИГ увеличава премийния си приход с 16.5% до 527.7 млн. лв., което е най-високата стойност досега в историята на холдинга. Основен принос за постигнатия резултат има дъщерната „Евроинс Румъния“, която е най-голямата в групата и формира над 73% от приходите на групово ниво. Румънското подразделение отчита 21.8% ръст на премийния си приход за годината и в период, когато румънският застрахователен пазар успява да възвърне обемите си от преди кризата, достигайки най-високото си ниво от 2008 г. Новоприсъединеният бизнес на ЕИГ в Украйна (ЕИГ придоби HDI Strakhuvannya през юли 2016 г.) също допринася за по-високите приходи на групово ниво. Расте и директният застрахователен бизнес на българското дъщерно дружество „Евроинс България“, което е солидна предпоставка за растеж и през следващите периоди.        

Наред с исторически рекордните премийни приходи, ЕИГ излиза на 8.9 млн. лв. печалба през 2016 г. Застрахователната група подобрява всички свои ключови оперативни и финансови показатели (в таблицата по-долу) и постига над регулаторно изискваните (съгласно директива „Платежоспособност II“) стойности по двата ключови показателя за стабилност в сектора - капиталово изискване за платежоспособност (КИП) и минимално капиталово изискване (МКИ).

“Изпълнихме основните ни цели за 2016 г. Добрите резултати и подобрените показатели са ясен измерител за жизнеспособността на бизнеса на застрахователната група и са солидна основа за бъдещ растеж. ЕИГ ще продължи да разширява дейността си в Централна и Източна Европа. Средносрочната ни цел е да постигнем пазарен дял от 6-10% в общото застраховане в региона“, заяви Йерун ван Лейуен, главен оперативен директор на ЕИГ. 

ЕИГ регистрира близо 40% ръст на годишна база на премийния си приход през първото тримесечие на 2017 г. до около 170 млн. лв. Компанията очаква да реализира 700 млн. лв. по показателя за цялата 2017 г.   

Ключови показатели на ЕИГ за 2016 г. 

Нетна печалба                                 8.9 млн. лв.
Брутен премиен приход                 527.7 млн. лв.
КИП                                                 118%
МКИ                                                 268%
Квота на щетимост                         65.9%
Квота на аквизиционните разходи 23.8%
Квота на административни разходи 8.2%
Kомбинирана квота на разходите 97.9%

Източник: Консолидиран и одитиран отчет на ЕИГ за 2016 г.