Комуникация и медии

32% ръст в премийния приход за компаниите от EIG

64.7 млн. лева е премийният приход на четирите дружества в Евроинс Иншурънс Груп (EIG)  (Евроинс – България, Евроинс - Румъния; Евроинс - Осигурувание (предишно наименование Макошпед Осигурувание), Евроинс – Здравно осигуряване). Постигнатият ръст е 32% спрямо реализираните 49 млн. лева за същия период на 2007 година.

С най-голям ръст на премийния приход (42%)   е Евроинс България – 31.04 млн. лева през текущия отчетен период спрямо 21.90 млн. лева за първите пет месеца на 2007 година. Значителен ръст бележат Карго застраховките  - 96%, следвани от Каско  - 58.6% и Имущество – 40.1%.

25 хил. лева е реализираният премиен приход от продажба на застрахователни полици в Испания за първите три седмици от започване на дейността като средната застрахователна премия е в размер на 655 лева. Реализираният премиен приход е от сключени полици Гражданска отговорност на автомобилистите.
За 2008 г  Евроинс България вече  прогнозира 87.9 млн. лева премиен приход.

При сегашните борсови нива на акциите на Евроинс – България, компанията се търгува при съотношение 0.93 спрямо прогнозния премиен приход за 2008 година (P/S).

Евроинс Румъния и Евроинс Осигурувание реализират ръст от по 24% за отчетния петмесечен период спрямо същия период на миналата година, съответно 29.2 млн. лева и 4 млн. лева.
65% е постигнатият ръст на Евроинс – Здравно осигуряване – 413 хил. лева за петте месеца на 2008 спрямо 250 хил. лева за същия период на 2007 година.

EIG прогнозира премийните приходи на четирите компании за 2008 година да достигнат 185 млн. лева.