Комуникация и медии

„Eвроинс Иншурънс Груп“ готви търгово предложение за дъщерното „ЗД Евроинс“

Дружеството ще бъде отписано от БФБ при приемане на предложението
 
Една от водещите застрахователни групи в Югоизточна Европа - "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), ще отправи търгово предложение за придобиване на акциите на миноритарните акционери в българското си дъщерно дружество - „ЗД Евроинс“ АД, в което холдингът притежава 90.07% от капитала и чийто акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ). 
Търговото предложение ще бъде внесено за разглеждане в Комисията за финансов надзор в законовия 14-дневен срок след преминаването на границата от 90% от капитала.  "Евроинс Иншурънс Груп" АД увеличи дела си в „ЗД Евроинс“ АД до над 90% на 31 март 2017 г. 

Обект на търговото предложение ще бъдат малко над 1.6 млн. акции на „ЗД Евроинс“ АД или около 9.9% от от капитала на дружеството. Цената, която ще бъде предложена на миноритарните акционери, ще бъде определена съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и оповестена публично след одобрение на търговото предложение от КФН. Ако предложението бъде прието, мажоритарният акционер възнамерява да отпише „ЗД Евроинс“ АД от БФБ. 

“Целта е ЕИГ и неговият мажоритарен собственик - „Еврохолд България“ АД, да консолидират максимално участието си във всички свои дъщерни дружества в Югоизточна Европа“, заяви Йерун ван Леувен, главен оперативен директор на застрахователния холдинг. ЕИГ притежава между 98 и 100% от капитала на другите си подразделения в България („Евроинс Живот“ АД, „Евроинс - Здравно Осигуряване“ АД и „ЗД ЕИГ Ре“ АД), Румъния, Украйна и Македония. „Еврохолд България“ АД притежава 100% от капитала на „Евролийз Груп“ АД, „Авто Юнион“ АД и „Евро-Финанс“ АД.  

„В случай, че миноритарните акционери приемат предложението ни, заинтересованите от развитието на „ЗД Евроинс“ АД ще могат да го следят чрез представянето на публичната компания „Еврохолд България“ АД, чийто акции се търгуват на борсите в София и Варшава и в чийто отчети се консолидират резултатите на всички застрахователни дружества от групата на ЕИГ. Наблюдаваме позитивни тенденции на българския капиталов пазар и се надяваме те да продължат, за да може „Еврохолд България“ АД да използва неговите възможности“, коментира Йерун ван Леувен.