Комуникация и медии

Енергийният подхолдинг на Еврохолд регистрира в КФН търгови предложения към миноритарните акционери в ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро

София, 6 април 2022 – Енергийната компания Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), част от Еврохолд България АД и мажоритарен акционер в ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД, внесе за разглеждане в Комисията за финансов надзор (КФН) търгови предложения на основание чл. 149a, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за изкупуване на дяловете на миноритарните акционери в двете дружества.

Към датата на регистрация на търговите предложения EEEC притежава 98.93% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение“ АД и 96.92% от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД. За притежаваните от миноритарните акционери в ЧЕЗ Разпределение 20 581 броя акции EEEC предлага цена в размер на 300,29 лв. за една акция или общо близо 6.2 млн. лв. Предложената на миноритарните акционери в ЧЕЗ Електро цена на акция е в размер на 28 158,30 лв. или общо малко над 4.3 млн. лв. за 154 акции. Предложението за всички остатъчните дялове в двете дружества е приблизително 10.5 млн. лв. (5.4 млн. евро).

Повече информация за двете търгови предложения на EEEC е публикувана на уебсайтовете на ЧЕЗ Разпределение България (виж тук) и ЧЕЗ Електро България (виж тук). Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по регистрираните търгови предложения.