Комуникация и медии

Eтропал АД подаде заявление за регистрация на емисията си в БФБ

Публикация от: 05.11.2007

На 02/11/2007 г Етропал АД-Етрополе подаде заявление за регистрация на емисията на дружеството на борсата, която е в размер на 5 млн. лв., на “Неофициален пазар на акции”, Сегмент “А”. Номиналната стойност на една акция е 1 лев.
 
След регистрирането на емисията за търговия на БФБ-София, мажоритарният собственик на дружеството - Еврохолд България АД, възнамерява да намали участието си чрез продажба на част от притежаваните от него акции, но при запазване на мажоритарното си участие в средносрочен план. Към момента Еврохолд България АД притежава 97,31% от капитала на Етропал АД.