Комуникация и медии

Успешна година за Евро-Финанс АД

Публикация от: 26.02.2007

Инвестиционният посредник Евро Финанс АД, който в края на 2006г беше придобит от Еврохолд България АД, за трета поредна година отчита 100% ръст на активите на клиенти под управление. Съгласно одитирания отчет на дружеството за изминалата година сумата на чуждите активи е надхвърлила 120 млн. лева. Евро Финанс  поддържа и стабилен ръст на чистата печалба, която достигна 710 000 лева спрямо отчетените през 2005г. 423 000 лева.
 
През годината особен акцент беше поставен на инвестиционното банкиране. Евро Финанс, в консорциум с още две компании, успя да задвижи дълго отлаганата приватизация на дружествата от системата на Булгартабак Холдинг. Този проект ще продължи и през настоящата година, заедно с поредица от предстоящи публични предлагания на акции и облигации.

Евро Финанс АД е първият маркет-мейкър на българския капиталов пазар. Дружеството е и първичен дилър на ДЦК без прекъсване от началото на предоставяне на този статут от МФ и БНБ.