Комуникация и медии

Основният бизнес на „Еврохолд“ расте силно през първото полугодие на 2017 г.

Основният бизнес на една от големите български публични компании - „Еврохолд България“ АД, бележи силен ръст през първото полугодие на 2017 г. след значително повишаване на приходите и оперативните печалби и на трите стратегически бизнес линии на холдинга - застраховане, продажба на автомобили и лизинг, показва консолидираният отчет на дружеството, публикуван на БФБ-София АД. 

През януари-юни 2017 г. „Еврохолд България“ АД увеличава консолидираните си оперативни приходи с 26% на годишна база до над 647 млн. лв. Основен принос има застрахователният подхолдинг в групата - „Евроинс Иншурънс Груп“ АД (ЕИГ), чийто премиен приход нараства с 32% на годишна основа до 540 млн. лв. Всички дъщерни застрахователни дружества на ЕИГ, опериращи в България, Румъния, Македония и Украйна, повишават приходите си от застрахователни премии. Реализираната от ЕИГ консолидирана оперативна печалба за полугодието е в размер на 30.4 млн. лв.   

Другите два подхолдинга, обединяващи автомобилния и лизинговия бизнес на „Еврохолд България“ АД -  „Авто Юнион“ АД и „Евролийз Груп“ ЕАД, също повишават продажбите си с двуцифрени темпове и реализират ръст на оперативната си печалба (в таблицата по-долу). За първите шест месеца на 2017 г. „Авто Юнион“ АД е продал 2358 автомобила, което е над 24% ръст спрямо същия период на предходната година и надхвърля средния за българския пазар ръст на продажбите на нови автомобили за периода (19% за второто тримесечие на 2017 г. по данни на Съюза на вносителите на автомобили в България).     

Оперативната и нетната печалба на „Еврохолд България“ АД през януари-юни 2017 г. намаляват съответно до 17.3 и 3.9 млн. лв. Причината за спада е, че през същия период на 2016 г. компанията-майка генерира приход от продажба на акции в размер на близо 16 млн. лв.          

Кирил Бошов, председател на УС на „Еврохолд България“ АД, коментира: „Тенденцията на стабилен ръст на приходите и печалбите на трите основни бизнес линии на холдинга от първото тримесечие продължи и през второто. Предвижданията ни са това да се запази и през следващото полугодие с оглед добрите икономически перспективи пред региона, което от своя страна ще резултира и в повишаване на рентабилността на компанията. Запазваме очакванията си консолидираните приходи на „Еврохолд“ за 2017 г. да надхвърлят 1.4 млрд. лв.“ 

През 2016 г. консолидираните оперативни приходи на холдинга преминаха 1 млрд. лв. за първи път в историята и компанията излезе на 6.9 млн. лв. консолидирана печалба.  

Консолидирани резултати на „Евроход България“ за януари-юни 2017 г.                                                          

 

Приходи

Оперативна печалба (EBITDA)

Нетна печалба

Сектори

H1.2017

H1.2016

Промяна

H1.2017

H1.2016

Промяна

H1.2017

H1.2016

Промяна

 

хил. лв.

хил. лв.

%

хил. лв.

хил. лв.

%

хил. лв.

хил. лв.

%

Застраховане

   540 003

   408 990

32%

     13 231

       8 562

55%

     11 216

       6 649

69%

Автомобили

     95 349

     79 230

20%

       3 079

       2 512

23%

         434

         245

77%

Лизинг

     13 113

       9 869

33%

       2 178

       1 443

51%

         122

           78

56%

Финансово-инвестиционна

       3 147

       5 984

-47%

         201

         264

-24%

         171

         239

-28%

Общо дъщерни дружества

  651 612

  504 073

29%

    18 689

    12 781

46%

    11 943

      7 211

66%

Дружеството-майка

       2 627

     16 144

-84%

         854

     14 316

-94%

     (7 478)

       9 926

-175%

Общо без елиминации

  654 239

  520 217

26%

    19 543

    27 097

-28%

      4 465

    17 137

-74%

Вътрешно-групови елиминации

     (7 063)

     (5 128)

38%

     (2 219)

       (593)

274%

       (539)

       (245)

120%

Общо от дейността:

  647 176

  515 089

26%

    17 324

    26 504

-35%

      3 926

    16 892

-77%

Източник: Консолидиран отчет на Еврохолд за януари-юни 2017