Комуникация и медии

Акционерите на „Еврохолд“ ще гласуват за увеличение на капитала и облигационен заем

На 2 октомври ще се проведе и общо събрание на „Евроинс“ за отписването на дружеството от борсата

Една от водещите български публични компании - „Еврохолд България“ АД, ще проведе извънредно общо събрание на акционерите си на 02.10.2017 г., във връзка с планове на ръководството за увеличение на капитала и емитиране на облигации с цел финансиране дейността на дружеството в средносрочен план. Същия ден дъщерното дружество на холдинга, специализирано в общото застраховане - публичната „ЗД Евроинс“ АД, също свиква извънредно общо събрание на своите акционери за гласуване на решение за отписване на застрахователното дружество от регистъра на публичните компании в България.

Първото предложение към акционерите на „Еврохолд България“ АД предвижда увеличение на капитала на холдинга с над 40 млн. лв. до близо 202 млн. лв. чрез емитирането на същия брой нови акции (40 336 250), всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна - 1.3 лв. При записване на цялата емисия дружеството ще набере повече от 52 млн. лв. Инвестиционен посредник по публичното предлагане ще е „Евро-Финанс“ АД, а условието за успех е да бъдат записани и платени поне половината от новите акции (20 168 125), при което компанията би привлякла над 26 млн. лв. Предстои публикуването на проспект, в който ще бъде описано подробно как ще бъдат използвани набраните средства. 

Второто предложение, което ще бъде гласувано на предстоящото общо събрание на „Еврохолд България“ АД, е за разрешение за издаване на облигационен заем на стойност до 100 млн. евро в рамките на одобрената през ноември 2016 г. от Централната банка на Ирландия програма за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) на българската компания. Програмата позволява на „Еврохолд България“ АД да привлича финансиране в избрани от холдинга периоди чрез облигационни емисии, тъгувани на Ирландската фондова борса. Българската компания емитира успешно първи транш (40 млн. евро) по програмата през декември 2016 г. Планираната нова облигационна емисия ще е на стойност от 40 до 100 млн. евро с максимална лихва 8% годишно и срок от 5 години.
„Еврохолд България“ АД е една от първите компании от Източна Европа, която използва EMTN програма. Тази програма е популярен инструмент за финансиране в корпоративния сектор в развитите страни и улеснява достъпа до капитал на международните пазари чрез издаване на средносрочни дългови книжа на части (траншове). Тя предоставя също така значителна гъвкавост на емитента по отношение на параметрите на отделните облигационни емисии - честотата и период на емитиране на книжата, размер и лихва, и т. нат. 
 
През първата половина на август тази година застрахователният холдинг на „Еврохолд България“ АД - „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, придоби близо 800 хил. акции на миноритарни акционери в българското си дъщерно дружество - „ЗД Евроинс“ АД, след отправено търгово предложение за 1.3 лв. на акция. В резултат делът на мажоритарния собственик се увеличи до 95% от капитала. В тази връзка ръководството на „ЗД Евроинс“ АД свиква общо събрание на акционерите си, на което ще бъде гласувано предложение компанията да бъде отписана от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор и акциите й да бъдат свалени от търговия на БФБ-София, каквито бяха и обявените намерения на мажоритарния собственик преди търговото предложение. Ще се гласува и нов устав на застрахователното дружество във връзка с очакваната промяна на статута му.