Комуникация и медии

Енергийният подхолдинг на Еврохолд отправи търгови предложения към миноритарните акционери в ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро

Eastern European Electric Company предлага близо 219.2 млн. лв. за остатъчните 33% от капитала на двете дружества  

София, 4 август 2021 - Енергийната компания Eastern European Electric Company B. V. (EEEC), която е част от Еврохолд България АД и е пряк собственик на придобитите от публичния холдинг дружества на ЧЕЗ Груп в България, отправи търгови предложения за изкупуване на дяловете на миноритарните акционери в ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ). 

EEEC придоби 67% от капитала на двете компании и съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа е задължена да отправи търгови предложения към собствениците на останалите 33% от акциите.   

EEEC предлага на миноритарните акционери в ЧЕЗ Разпределение 276.88 лв. за една акция или общо около 176.2 млн. лв. за малко над 636 хил. акции, всяка с номинална стойност 1 лв. Предложението към миноритарните акционери в ЧЕЗ Електро е 26.07 хил. лв. за акция или общо близо 43.02 млн. лв. за 1650 акции, всяка с номинална стойност 10 лв. По този начин енергийният подхолдинг на Еврохолд предлага приблизително 219.2 млн. лв. (112.09 млн. евро) за остатъчните дялове в двете дружества.    

Повече информация за двете търгови предложения на EEEC е публикувана на уебсайтовете на ЧЕЗ Разпределение България (виж тук) и ЧЕЗ Електро България (виж тук). Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по отправените търгови предложения.      

Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, финализира придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България на 27 юли. Сделката беше на стойност 335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на Еврохолд.

В резултат на транзакцията, Еврохолд придоби 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия в България - ЧЕЗ Разпределение България (с 40% пазарен дял) и най-големия доставчик на електроенергия - ЧЕЗ Електро България, както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електроенергия - ЧЕЗ Трейд България. Холдингът също така стана собственик на компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България, фотоволтаичния парк Фри енерджи проджект Орешец, дружеството за производство на електричество от биомаса - Бара груп, както и ЧЕЗ България, която координира и управлява дейността на всички дружества на ЧЕЗ в България. С придобиването и интегрирането на активите на ЧЕЗ Груп, Еврохолд вече доставя услуги на повече от 7 милиона потребители и има над 6000 служители в 11 държави в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ), както и от бившия СССР.