Комуникация и медии

Еврохолд възстановява резултатите си от предкризисния период

Холдингът стартира процедура по увеличение на капитала, с което очаква да привлече до 100 млн. евро собствени средства

Оперативната печалба нараства с 2% до 12.2 млн. лв.
Активите се увеличават с 3.2% дo 1.68 млрд. лв.
Премийният приход на ЕИГ се повишава с 6.4% до 249 млн. лв. 
  
София, 31 май 2021 - Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, се представя стабилно в условията на третата вълна от пандемията от COVID-19 през първото тримесечие на годината, показва консолидираният отчет на дружеството за януари-март 2021 г. Холдингът успява да възстанови резултатите си близо до нивото им от преди година, когато европейската икономика и корпоративните показатели все още растяха и коронавирусът тепърва набираше скорост.
   
През първото тримесечие Еврохолд отчита приходи от близо 421 млн. лв., колкото бяха приблизително и преди година. Застрахователният бизнес на групата, който е концентриран в Евроинс Иншурънс Груп (EИГ) и продължава да се разраства в Югоизточна Европа, има съществен принос за стабилното представяне на холдинга. Приходите от него се повишават минимално с 1% за година до 375.4 млн. лв. Брутният премиен приход на самата ЕИГ расте с 6.4% за година до 249 млн. лв. Постъпленията от финансово-инвестиционна дейност на холдинга нарастват с 26% спрямо същия период на 2020 г. до 2.75 млн. лв. Другите два сегмента - продажбите на автомобили и лизингът, също се представят солидно, независимо че двата сектора бяха сред най-засегнатите от кризата. Приходите от лизинговия бизнес на холдинга дори отбелязват ръст от близо 11% на годишна база до около 6.3 млн. лв. 
  
Еврохолд подобрява оперативната си рентабилност - печалбата от основна дейност преди лихви, амортизации и данъци се увеличава с 2% за година до 12.2 млн. лв. Нетната печалба за периода е 1.2 млн. лв. спрямо 3.3 млн. лв. за същия период на миналата година. Спадът по този показател през настоящото тримесечие се дължи на по-високите финансови разходи. В края на март активите на дружеството достигат близо 1.68 млрд. лв. което е 3.2% повече спрямо декември 2020 г. 

“С постигнатото през първите три месеца на годината показваме устойчивост и виждаме завръщане към нивата от преди кризата. Групата ни се представя стабилно, ако отчитаме силното първо тримесечие на миналата година, когато резултатите ни растяха и кризата като цяло все още не беше започнала. С показаното през миналата година и от началото на тази демонстрираме издръжливост и способност да се справяме в условията на извънредни обстоятелства. Признателни сме на нашите служители, клиенти и партньори за техните усилия, разбиране, подкрепа и доверие в нас. Независимо от големите предизвикателства, сме уверени, че ще отговорим на очакванията и ще изпълним целите си за тази година”, коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Еврохолд България АД. 
   
Междувременно Еврохолд стартира процедура по увеличение на капитала чрез емисия нови акции, с което очаква да привлече до 100 млн. евро собствени средства. Публичното предлагане ще се осъществи на Българската фондова борса (БФБ) в срокове и при условия, които ще бъдат оповестени в новинарската секция на сайта на БФБ, във финансовата уеб медия x3news и в корпоративния сайт на Еврохолд. Информацията ще съдържа всички подробности за условията и сроковете за търговия с права и записване на акции. Проспектът за увеличението на капитала на холдинга вече е публикуван.  

Еврохолд ще предложи 79 млн. нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност - 2.5 лв. При успешно записване на емисията холдингът ще набере до 100 млн. евро, които ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане.

Мениджър на публичното предлагане ще е водещият инвестиционен посредник в България – Евро-Финанс АД, а единствено в качеството й на финансов консултант по емисията е ангажирана Renaissance Capital.