Комуникация и медии

Еврохолд и Евроинс осигуриха допълнителни гаранции за стабилността на румънското си подразделение с цел защита от административен произвол

Евроинс Румъния подписа нов договор с презастрахователя на групата - EИГ Ре, с което изпълнява всички забележки на румънския застрахователен надзор. Независимо от това, компанията ще продължи да отстоява по административен и правен път валидността на оспорваните от служители на надзора досегашни презастрахователни договори  

София, 17 февруари 2023 г. - Ръководството на Еврохолд България АД информира обществеността, че въпреки несъгласието си с действията на служители на застрахователния надзор в Румъния срещу местното подразделение на Евроинс и продължаващите спорове с тях, компанията е осигурила допълнителни гаранции за финансовата стабилност на румънското дружество, за да бъде защитен застрахователя от по-нататъшен административен произвол.   

Евроинс Румъния подписа квотен презастрахователен договор с ЕИГ Ре ЕАД, презастрахователят на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ). Последната е дъщерен подхолдинг на Еврохолд и собственик на румънския застраховател. Това се налага заради продължаващи спорове със служители на застрахователния регулатор в Румъния за съществуващите презастрахователни договори на местното поделение на Евроинс. Новият презастрахователен договор е консултиран с международни експерти и юристи. Еврохолд и ЕИГ Ре са информирали надлежно компетентните държавни органи и финансовия регулатор в България за тази нова мярка, а Евроинс Румъния - съответния финансов регулатор в Румъния.   

Споразумението с ЕИГ Ре е сключено съгласно всички европейски изисквания и покрива пълния обем щети на Евроинс Румъния. Новият презастрахователен договор осигурява и трансфера на значителна част от риска, поет от Евроинс Румъния, извън компанията. Това решение е свързано с по-високи разходи за дружеството, но е утвърдено и широко застъпено в световната практика. То е допълнителна гаранция за стабилност и отговаря на изискванията на регулаторните органи. Нещо повече, тази мярка решава всички повдигнати от застрахователния надзор в Румъния въпроси, които продължават да бъдат предмет на дискусия и спор.     
      
Ангажирането на презастрахователя на групата е още една гаранция за увереността на ръководството в доброто финансово състояние на Евроинс Румъния и в правотата на тезите на компанията, изложени пред съответните регулаторни органи. Допълнителна сигурност за Евроинс Румъния и ЕИГ Ре е, че значителна част от рисковете, поети от новия презастраховател, са ретроцедирани при водещи европейски презастрахователи. По този начин интересите на застрахованите лица са защитени в още по-висока степен и това гарантира още по-високо ниво на стабилност. Новопредприетите мерки осигуряват още по-високо покритие на минималното капиталово изискване (МКИ) и капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) на Евроинс Румъния - двата ключови показателя, по които се определя дали един застраховател е стабилен и платежоспособен. 

Ръководствата на Еврохолд и ЕИГ, както и екипът от международни експерти, с които двете компании се консултират, са убедени в правотата на досегашните действия на мениджмънта на Евроинс Румъния и нямат никакво съмнение, че съществуващите досега презастрахователни договори покриват напълно поетите от дружеството рискове. Поради тази причина и независимо от подписания нов квотен презастрахователен договор, усилията по отстояване на валидността на оспорваните от служители на застрахователния надзор в Румъния досегашни презастрахователни договори ще продължат. Също така, остава и искането за независим международен одит на състоянието на Евроинс Румъния преди и след тези допълнителни мерки.

Ръководствата на Еврохолд и ЕИГ уверяват още веднъж, че Евроинс Румъния е в отлично финансово състояние и обслужва редовно и навреме своите задължения към клиенти. Очакванията са Евроинс Румъния да продължи да бъде един от водещите застрахователи на пазара. Мениджмънтът на двете компании се надява, че в бъдеще румънската компания няма да бъде отново обект на атаки или действия, които пряко нарушават европейското законодателство. В заключение, ръководството на Еврохолд изказва благодарност за оказаната подкрепа на всички държавни органи, в това число Министерство на финансите и финансовия регулатор в България.