Комуникация и медии

Eврохолд България АД – листване и първи ден за търговия на Варшавската фондова борса

15 Декември 2011, София, България – първият ден за търговия с акциите на Еврохолд България АД (Eurohold) на сегмент Основен пазар на акции (The Main list) на Варшавската фондова борса. Компанията е вторият български емитент, вписан за търговия на полския основен пазар. Еврохолд е регионално представена компания, развиваща застрахователен, лизингов и автомобилен бизнес на Балканите, с участие на мажоритарния собственик в размер на 58%. Броят на акциите, регистрирани за търговия е 108,643,712. Акциите се търгуват свободно, както на Варшавската фондова борса, така и на Българската фондова борса (БФБ), където Еврохолд е регистриран за търговия от 2007 година, включен в борсовия индекс на БФБ - SOFIX.

Наскоро успешно приключи увеличението на капитала на компанията, с което броят на акциите в обръщение достигна 127,345,000, като всички новоиздадени акции (18,701, 288) ще бъдат допуснати до търговия на Варшавската фондова борса в началото на 2012 година.

Листването на Еврохолд на Варшавската фондова борса има няколко ясно изразени цели:
• Да осигури по-висока ликвидност за всички инвеститори  - над 10,000 физически лица и около 12 големи глобални институционални инвеститори.
• Да осигури достъп до по-широк кръг инвеститори, което ще създаде възможност на Еврохолд да привлече нов дългов и дялов финансов ресурс на динамичния полски капиталов пазар.
• Да представи подходящо инвестиционно решение на полските инвеститори, които биха се заинтересовали от инвестиции във водеща регионална небанкова компания, предлагаща небанкови финансови услуги на Балканите (Румъния, България, Македония, Сърбия и Турция) – регион със солидна макроикономическа база и фискална стабилност дори и през последните няколко турбулентни години.

На 26 септември 2011 г. Управителният съвет на Еврохолд България АД взе решение да регистрира акциите на компанията на Основен пазар на акции на Варшавската фондова борса (WSE). Процесът по одобрение и регистрация на емисията акции на Еврохолд продължи около три месеца, включително всички необходими одобрения от надзорните органи в България и Полша, както и регистрации в Национален депозитар за ценни книжа, Полша(KDPW) и Варшавската фондова борса.

Основана през 1996 година, Еврохолд България АД се превърна в регионален доставчик на небанкови финансови услуги с портфейл от три взаимно допълващи се бизнеси – общо застраховане, лизинг и продажба на автомобили.

Еврохолд се утвърди като една от водещите компании в бързо развиващия се регион на Югоизточна Европа (Румъния, България, Македония, Сърбия и Турция), което е в резултат на последователната стратегия за развитие, следвана през последните пет години. Едно от основните конкурентни предимства на Еврохолд е тясното сътрудничество между неговите три основни бизнес направления, които генерират значителни оперативни и финансови синергии. Практиките на кръстосани продажби между направленията в Групата, дават възможност да се предлагат на клиентите продукти и услуги от една точка (one-stop-shop) като клиентите се обслужват от началото до края на конкурентни цени по линията продажба на автомобили – лизинг – застраховане. Застрахователният подхолдинг е сред най-големите играчи на общозастрахователния пазар в региона с повече от 5% пазарен дял. Автомобилният подхолдинг е най-големият и диверсифициран вносител на нови автомобили в България с около 12% пазарен дял. Също така, Еврохолд навлезе и разширява присъствието си и в регионалния лизингов бизнес като има дейност в три страни от региона.

Очакванията на Еврохолд за 2011 година са приходи в размер на 210 млн. евро, активи от 323 млн. евро и собствен капитал, възлизащ на 111 милиона евро. Групата има повече от 1 млн. клиенти по застраховане и повече от 2000 служители във всички страни, където има дейност. Стратегическата цел на Еврохолд България за следващите 3-5 години е чрез органично развитие да стане най-голямата независима застрахователна група в региона с 8-10% пазарен дял.

Еврохолд използва услугите на следните консултанти по време на процеса на листване на Варшавската фондова борса:
Евро-Финанс АД (
www.eurofinance.bg – водещ инвестиционен посредник в България) участва като финансов консултант на Еврохолд съвместно с инвестиционна банка Еспирито Санто (Espirito Santo Investment Bank), Полша и  Балканска консултантска компания (Balkan Advisory Company Securities, BAC).
 Łuczyński i Wspólnicy Sp.k. – правен консултант на Еврохолд.

 


      За допълнителна информация:
      Милена Стоянова,
      Директор Връзки с инвеститорите,
      Еврохолд България АД
      Тел.: +359 2 9651 653
      investors@eurohold.bg