Комуникация и медии

Еврохолд България” АД уведомява своите акционери, че извънредното заседание на Общото събрание на публичното дружество няма да бъде провеждано на обявената за това дата- 21.11.2022 г

С настоящото „Еврохолд България” АД уведомява своите акционери, че извънредното заседание на Общото събрание на публичното дружество, с универсален идентификационен код на събитието: EUBG20221121EGMS, свикано за 21.11.2022 г. от 10.30 часа (07.30 часа UTC) в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, и при липса на кворум за 09.12.2022 г. от 10.00 часа (07.00 часа UTC), в град София, бул. „Христофор Колумб” №43, ет.1, заседателна зала, няма да бъде провеждано на обявената за това дата- 21.11.2022 г., нито на резервната такава при липса на кворум - 09.12.2022 г., поради опорочена процедура по свикването му.

Констатирано е наличието на порок в процедурата по свикването му като поради допусната техническа грешка поканата до акционерите, не е била разкрита на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Доколкото констатираният порок не би могъл да бъде саниран и взетите решения от така свиканото Общо събрание биха били оспорими, същото не следва да бъде провеждано.

С оглед интересите на Дружеството и неговите акционери е целесъобразно да бъде свикано ново извънредно Общо събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД. В изпълнение на това, Управителният съвет на Еврохолд България АД е приел решение за свикване на ново извънредно Общо събрание на акционерите с универсален идентификационен код на събитието: EUBG20221128EGMS, което ще се проведе на 28.11.2022 г. от 10.30 часа (07.30 часа UTC) в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, а при липса на кворум на 14.12.2022 г. от 10.00 часа (07.00 часа UTC) в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала.