Комуникация и медии

Еврохолд България АД получи съгласие за удължаване с 42 месеца на крайния срок на изплащане на европейски средносрочни облигации

София, 01 декември 2022 г. - “Еврохолд България” АД получи съгласие за удължаване с 42 месеца на крайния срок на изплащане на европейски средносрочни облигации, издадени в рамките на Програмата за европейски средносрочни облигации (EMTN Programme) и допуснати до търговския на Ирландската Фондова Борса, с ISIN XS1731768302 в общ размер на емисията от 70 млн. евро, лихвен купон в размер на 6,5 %. Съществените условия и параметри, при които е издадена емисията, включително общия размер на емисията, се запазват без промяна за срока на удължения падеж - 7 юни 2026 г.

Искането от Емитента за съгласие за удължаване крайния срок на емисията беше обусловено от опция за искане от облигационерите за обратно изкупуване на притежаваните от тях облигации. Предложението за удължаване на емисията бе прието от 98,78 % от облигационерите, в това число 44,68% от притежателите на облигации поискаха обратно изкупуване. 

Като резултат “Еврохолд България” АД ще изкупи обратно европейски средносрочни облигации по искане на облигационери с общ номинал в размер на 31 млн. евро, които ще бъдат предложени за последваща продажба на вторичен пазар.