Комуникация и медии

Еврохолд България: Годишна среща с инвеститорите – 2008

Публикация от: 13.03.2008
Еврохолд България: Годишна среща с инвеститорите – 2008

На 13 март 2008 г в зала „Средец” на хотел Шератон Еврохолд България  проведе първата по рода си Годишна среща с инвеститорите – 2008. На срещата бяха представени и дискутирани:
1.Организационната и функционалната структура на Холдинга
2.Постигнатите финансови резултати за 2007 г.
3.Дъщерните компании
4.Плановете за регионална експанзия на Еврохолд България

В представянето и дискусията участваха членовете на Надзорния и Управителния съвет на Еврохолд България, както и изпълнителните директори на дъщерните дружества.

Годишната Среща с инвеститорите – 2008 поставя началото на планираните ежегодни срещи с инвеститорите, като целта е постигане на максимална прозрачност на бизнеса на компанията чрез оповестяване на постигнатите резултати  и представяне на прогнози  за бъдещо развитие.

Подобни срещи с инвеститорите на Еврохолд България  вече бяха проведени на 7, 8 и 9 март 2008 в Ню Йорк и Лондон. Към момента  акционерите в Еврохолд България са 12 000, като над 60 % от свободно търгуемия обем акции  е собственост на международни институционални инвеститори.

През следващите три години Еврохолд България прогнозира нарастване на консолидираните приходи и печалби както следва:
  • За 2008 г се очаква приходите да достигнат 372 млн лв, за 2009 съответно 481 млн лв и за 2010 г - 627 млн лв.
  • Печалбата  на Еврохолд България  се очаква да нарастне от  33 млн лв за  2008 г , ( 27 млн лв за Групата), до 68 млн лв за 2010 г, от които 57 млн лв за Групата.
Направената прогноза се базира само на текущия портфейл компании от Холдинга и не включва планираните покупки на нови компании в застрахователния и лизингов сектор.

През следващите няколко години Холдинга планира постепенно намаляване на участието си в  компаниите от Производственото направление и инвестиране на получените средства в компаниите от Финансовото направление.