Комуникация и медии

Еврохолд България консолидира лизинговия си бизнес

На 27 октомври 2008 година се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД. Общото събрание на акционерите прие решение за овластяване на Управителния съвет на дружеството да сключи договор за поръчителство, по силата на който „Еврохолд България”АД да стане гарант на своето дъщерно дружество „Евролийз Ауто”АД относно спазване и изпълнение на задълженията по договорите му, свързани с осигуреното международно финансиране на лизинговото дружество от страна на Deutsche Bank. Договорът за поръчителство е на стойност до 195 000 000 евро, и включва:  поемането на задължения от страна на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД по договора за поръчителство в полза на "ДОЙЧЕ БАНК" А.Г. - клон Лондон, в качеството й на Агент на финансиращите страни, както и поръчителство от "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД в полза на всички други лица, които впоследствие могат да бъдат определени като главни кредитори в рамките на общата схема на финансиране.

Общото събрание на акционерите прие и решение за създаване на дъщерно дружество „Евролийз Холдинг” ЕООД (EUROLEASE HOLDING B.V.), в Кралство Холандия, което да консолидира лизинговите операции на Еврохолд България чрез прехвърляне в него посредством непарична вноска (апорт) на притежаваните от „Еврохолд България”АД акции от капитала на „Евролийз Ауто”АД – България, „Евролийз Ауто”АД – Румъния и „Евролийз Ауто” – Македония.

Във връзка с предходното решение Общото събрание на акционерите овласти Управителния съвет на „Еврохолд България”АД с правото да прехвърли собствеността върху притежаваните от „Еврохолд България”АД акции от капитала на трите дъщерни лизингови дружества чрез апортна вноска в капитала на „Евролийз Холдинг” ЕООД.

Създаването на лизинговия холдинг е  част от дългосрочната стратегия на Еврохолд България, започнала в  края на 2007 година, целяща  създаването на 3 подхолдинга, които функционално да обединят дъщерните дружества на холдинга според трите най-съществени направления в неговия бизнес – застраховане, лизинг и продажба на автомобили. През декември 2007 година бе създаден застрахователният подхолдинг „Евроинс Иншурънс Груп”, който консолидира застрахователните операции на Еврохолд в региона. Последната стъпка от преструктуриранетo е предстоящото създаване и на автомобилен подхолдинг, който да обедини дъщерните дружества на Еврохолд, опериращи в сектора “Продажба на автомобили”. Еврохолд България очаква процесът на преструктуриране на холдинга да завърши до края на първото тримесечие на 2009 година.