Комуникация и медии

На 11.07.2008 година се проведе Общо събрание на облигационерите от първа корпоративна емисия облигации на Еврохолд България АД

Събранието се проведе на втората резервна дата, поради липса на кворум на първоначално определената дата 27.06.2008 година.

Общото събрание на облигационерите с единодушие прие следното решение по точка единствена от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите от първа корпоративна емисия облигации на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД с ISIN код BG 2100030076 дава съгласие емитентът “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД да издаде втора корпоративна емисия поименни, безналични, обикновени, лихвоносни, неконвертируеми и свободно прехвърляеми облигации, които ще бъдат от един клас и ще дават еднакви права на притежателите си, при максимална стойност на втория облигационен заем в размер до 20 000 000 евро включително, като всички други задължителни и факултативни параметри на втората емисия облигации ще бъдат уточнявани, допълвани и изменяни съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес и емисията ще бъде издадена при условията на частно пласиране по реда на чл. 205, ал. 2 от ТЗ до по-малко от 100 лица не при условията на публично предлагане.