Комуникация и медии

Еврохолд България свиква извънредно Общо събрание на акционерите си на 14 септември 2007 г.

Публикация от: 25.07.2007
На 25 Юли 2007 г, в гр София, се състоя заседание на управителния съвет на “Еврохолд България” АД, на което се взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите. Събранието ще се проведе на 14 септември 2007г. от 17 часа в град София, бул. „Г.М.Димитров“ №16, като основните точки, по които ще се вземе решение са следните:

1. Изменение на устава на дружеството;

2. Приемане на решение за издаване на облигации на дружеството и овластяване на управителния съвет за издаване на облигации. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за издаване и частно предлагане за първоначална продажба на по-малко от 100 (сто) лица (не при условията на публично предлагане по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) на емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации на дружеството с обща номинална стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) евро включително. Облигациите са с падеж до 5 (пет) години след датата на издаване.
Средствата от облигационната емисия ще бъдат използвани за придобиване и строеж на нови шоуруми за автомобилното направление на дружеството, за разширяване дейността му в основните му направления, както и за придобиване на нови компании във финансовия и автомобилния сектори в България и региона.

3. Определяне възнаграждението на членовете на управителния и надзорния съвет на “Еврохолд България” АД и определяне на гаранцията за тяхното управление.

4. Вземане на решение за овластяване на управителния съвет на “Еврохолд България” АД да сключи с български и/или чуждестранни банки, сделки за обезпечаване банкови заеми на дъщерното дружество “Евролийз ауто” АД с БУЛСТАТ 131289899, като поръчител и/или съдлъжник и/или лице, което отговаря за изпълнение на задълженията на “Евролийз ауто” АД на стойност до 200 милиона лева.
Получените средства ще бъдат използвани за финансиране на лизинговата дейност на компанията през следващите 12 месеца.