Комуникация и медии

Еврохолд България свиква общо събрание на акционерите за решение по издаване на нова емисия варанти

Еврохолд България, най-големият публичен холдинг в България, свиква общо събрание на акционерите на 30 май 2024 г. Единствената точка в дневния ред на събранието е предложение за издаване на емисия варанти. Новата емисия ще е в размер до 260 500 000 варанта с номинал 0.50 лв. всеки, реализирани при условията на публично предлагане. Варантите ще дават право за записване на съответния брой акции с право на глас от капитала на Еврохолд България. Правото на записване ще може да се упражни в срок до 10 години, като акциите, които могат да се запишат, са от същия вид и клас като съществуващата емисия на Еврохолд. 

Емисионната стойност на варантите ще бъде 2 лв., а конверсионното съотношение варант/акция ще е 1:1. Акциите ще се издават от Еврохолд при бъдещо увеличение на капитала, при условие, че новите акции бъдат записани от притежателите на варанти.  

Публичното предлагане на емисията варанти ще се счита за успешно
приключило, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 78 150
000 броя от предлаганите книжа, представляващи 30% от предложената емисия. Записаните варанти не могат да надхвърлят максимално допустимия размер от 260 500 000 заявени за издаване ценни книжа. 

Право на участие в публичното предлагане на емисията варанти имат
лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на
публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. Поканата за общото събрание на акционерите е вписана в Търговския регистър на 12.04.2024 г. 

Каним всички акционери да заповядат на събранието на 30 май 2024 г. от 10.30 часа в централата на Еврохолд на бул. Христофор Колумб 43 в София.