Комуникация и медии

Еврохолд България внесе в КФН проспект за увеличение на капитала с 12,5 млн нови акции при емисионна стойност 3,35 лв за акция

Публикация от: 19.04.2007
Холдингът очаква нетна печалба за 2007 г в размер на 15,5 млн лв.

Увеличение на капитала


На 12 април 2007 г. Еврохолд България АД внесе в Комисията по финансов надзор Проспект за увеличението на капитала си съгласно взетото през м. март 2007 г. решение от Управителния съвет на Холдинга.

Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез издаване на нови 12,500,646 обикновени поименни безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1,00 лев и емисионна стойност 3,35 лева. В резултат на емисията капиталът на дружеството ще бъде увеличен от 50,002,586 млн. лева на 62,503,232 млн. лева.

Мажоритарният акционер Българска Холдингова Корпорация, притежаващ пряко 64%, а чрез свързани лица 70% от капитала на Еврохолд България ще запише всичките полагащи му се акции от новата емисия.

Финансови резултати

Холдингът предостави и годишните си одитирани консолидирани финансови отчети за 2006 г., като съгласно международните счетоводни стандарти те са изготвени на база реалния срок на съществуването на Еврохолд България АД от приетата дата на сливане 01.10.2006 г. до 31.12.2006 г.

Реализираната печалба за 2006 г. (вкл. периода, в който двата преобразуващи се холдинга – Еврохолд и Старком Холдинг са оперирали самостоятелно) е  в размер на 9,70 млн. лева или 0.19 лв на акция. 5.96 млн. лв е печалбата на Еврохолд България за периода след преобразуването. Към 31.12.2006 г. активите на Холдинга възлизат на 172 млн. лева, като размерът на нетните му активи е 64.2 млн. лв.

Дейността на Еврохолд България е съсредоточена в 4 основни направления: Сектор Финанси, Сектор Автомобили, Сектор Производство и Сектор Недвижими имоти. Близо 53% от печалбата на дъщерните компании за 2006 е генерирана от сектор Финанси:

 Печалба (в хил. лева)  2006 г.
 Сектор Финанси   5 157
 Сектор Автомобили 921
 Сектор Производство  890
 Сектор Недвижими имоти  143
 Печалба на дружеството-майка  2 590
 Общо:   9 701

В структурата на Еврохолд България АД са включени 20 дружества, от които 18 са реализирали печалба за 2006 г.

Придобивания

От началото на 2007 г. Холдингът придоби още две компании в Автомобилното си направление: EuroLease Rent-A-Car (Axon Rent-A-Car) – ексклузивен представител на Budget Rent-A-Car за България, и Каргоекспрес ЕООД – дилър на автомобилите Опел и Шевролет.

С придобиването на EuroLease Rent-A-Car Холдингът затвърди позициите си в областта на оперативния лизинг. Rent-A-Car компанията вече изцяло обнови автомобилният си парк като в момента разполага с над 300 автомобила.

Дивидент

За 2006 г. Холдингът не предвижда изплащане на дивидент с оглед изпълнението на приетата през м. март 2007 г. средносрочна инвестиционна програма на стойност над 40 млн. лв, която цели постигането на 10% пазарен дял в основните сектори, в които дружеството оперира – общо застраховане, здравно осигуряване, лизинг и продажба на автомобили.

Перспективи

През първата половина на 2007 г. Еврохолд България АД очаква да приключи процесът на интегриране и преструктуриране на придобитите компании, повечето от които станаха част от Холдинга в края на 2006 г. и началото на 2007 г.

Мениджмънтът на Еврохолд България АД очакава 2007 г. да бъде първата година, в която новопридобитите компании да подобрят значително финансовите си резултати в следствие на интеграцията на дейността им в холдинговата структура.

За 2007 г. Еврохолд България АД очаква да реализира приходи в размер на 210 млн. лв. а активите му да надхвърлят 300 млн. лева. Прогнозираните данни се базират на сегашната структура на дъщерните компании като същевременно са изключени резултатите на дружествата в оборотен портфейл.

Прогнозната печалба за 2007 г. е в размер на 15,5 млн. лева или 0.25 лв на акция, разпределена по сектори както следва:

 Печалба (в хил. лева)    2007
 Сектор Финанси   7 978
 Сектор Автомобили   3 130
 Сектор Производство  1 100
 Сектор Недвижими имоти   292
 Печалба на дружеството-майка  3 020
 Общо:  15 520

Най- голям ръст на печалбата (над 300%) се очаква да отбележи автомобилният сектор – от 932 хил. лв за 2006 г  до 3 130 хил. лв. за 2007 г. Причините за това са както придобиването на Карго Експрес и Eurolease Rent-A-Car, така и отличните данни за ръста на автомобилния пазар за първо тримесечие на 2007г – 28%. За настоящата година компаниите от автомобилния сектор на Еврохолд България се очаква да реализират продажби на над 3000 нови автомобила при 1100 за изминалата 2006г.

Във финансовото направление най-голям ръст се очаква да отбележи лизинговата компания Eurolease Auto – от 408 хил лв. нетна печалба за 2006 до1.4 млн. лв за 2007 г. Очакваните добри резултати се прогнозират въз основа на почти двукратното нарастване на лизинговия потфейл на дружеството към момента – 45 млн. лв спрямо 27 млн. лв. към края на 2006 г.

Към края на финансовата 2007 г. собственият капитал на Холдинга се очаква да възлезе на 119 млн. лева или почти двукратен ръст спрямо 2006г. Значителното нарастване на този показател се дължи основно на увеличението на капитала на дружеството с 42 млн. лв.

<!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]-->

ПОКАЗАТЕЛИ

2006

2007*Печалба от дейността (хил. лева)

9,701

15,520


       в т.ч. след сливането /01.10.2006-31.12.2006/

5,961

-


Нетна печалба на акция (лева)

0.19

0.25


Приходи от дейността (хил. лева)

155,008

210,000


       в т.ч. след сливането /01.10.2006-31.12.2006/

54,279

-


Сума на активите (хил. лева)

171,785

300,000


Нетни активи (хил. лева)

64,180

118,916


Акционерен капитал (хил. лева)

50,003

62,503


Брой акции (хил. броя)

50,003

62,503


Пазарна капитализация към 12.04.2007 г. (в хил. лева)

165,000

-


Пазарна капитализация / печалба ( Р/Е )

17

10.64


Пазарна капитализация / нетни активи (Р/В)

2.57

-


Пазарна капитализация / нетни активи след увеличението на капитала (Р/В)

1.56

-


* прогнозни резултати